Conjunctions Сполучники в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Сполучник (Conjunction) – це службова частина мови, що зв'язує два слова, окремі незалежні речення в одному складносурядному або ж частини складнопідрядного речення. Сполучники не змінюють своєї форми, в реченні не виступають у якості певного члена речення і не використовуються самі по собі.

 • Tom and I go to school together. – Я та Том ходимо до школи разом.
 • Jack came straight to my house in order to go to the cinema together. – Джек прийшов прямо до мого будинку, щоб піти у кіно разом.
 • Neither Kate nor Jim met Ann before.Ні Кейт, ні Джим до цього не зустрічали Енн.

Види сполучників за значенням

Сполучники англійської мови за своїм значенням поділяються на три основні групи: сурядні сполучники, підрядні сполучники та парні сполучники. Також окремо виділяють сполучникові прислівники.

Сурядні сполучники

Сурядні сполучники (coordinating conjunctions) поєднують однакові за своїми функціями слова, однорідні  члени речення, фрази, незалежні речення в єдине складносурядне речення

 • and – та, і, й
 • for – бо, адже, тому що
 • or – або
 • yet – однак, все ж, але
 • but – але
 • nor – не, ні, теж, також не
 • so – так що, тому, тільки б

Кома ставиться перед сполучником, коли він сполучає незалежні речення. Однак і в цьому випадку кома може не вживатися, якщо такі речення короткі. Коли сурядний сполучник поєднує слова або однорідні члени  речення, вони не розділяються комою. Виняток становлять так звані оксфордські коми

 • Do you want some tea or coffee? – Ти хочеш трохи чаю або кави? (однорідні члени речення)
 • It was late(,) so i decided to go home. – Було пізно, тому я вирішив піти додому. (два незалежних речення в одному складносурядному)
 • I know you are waiting for my help, yet I don’t know how to help you. – Я знаю, що ти чекаєш моєї допомоги, та я не знаю, як тобі допомогти. (два незалежних речення в одному складносурядному)

Підрядні сполучники

Підрядні сполучники (subordinating conjunctions) поєднують підрядне речення з головним, від якого воно залежить за змістом, таким чином утворюючи складнопідрядне речення.

 • after – після, після того, як
 • as – так як, бо
 • before – перед тим, як,
 • if – якщо
 • since – так як, з тих пір, як
 • that – що, щоб
 • till – поки, до того часу, як
 • unless – поки не, якщо не
 • whether – чи
 • where – де
 • although – хоча, не дивлячись на те, що
 • because – тому що, бо
 • how – як, яким чином
 • once – як тільки (часто не перекладається)
 • than – чим, ніж, від, як
 • though – хоча, пропри те, що
 • until – до тих пір, поки
 • whenever – кожного разу, коли, коли б не, щоразу
 • while – доки, в той час, як
 • when – коли

Підрядний сполучник завжди стоїть на початку підрядного речення, яке може стояти перед або після головного. Перед ним не ставиться кома

 • Chris never goes to the beach with us as he doesn’t know how to swim. – Кріс ніколи не ходить з нами на пляж, тому що він не вміє плавати.
 • I will let you use my computer when you finish your homework. – Я дозволю тобі користуватись моїм комп'ютером, коли ти закінчиш своє домашнє завдання.
 • Unless we leave right now, we will be late for the flight.Якщо ми не вийдемо зараз же, ми запізнимося на літак.

Парні сполучники

Парні сполучники (correlative conjunctions) слугують для поєднання слів, фраз, однорідних частин в одному реченні.

 • both ... and – та ... та, й ... й
 • either ... or – або ... або
 • not only ... but (also) – не тільки ... а й
 • rather ... or – чи ... чи
 • just as ... so – як ... так й ...
 • neither ... nor – ні ... ні
 • whether ... or – чи то ... чи то, чи ... чи
 • if ... then – якщо ... то

Кома ставиться між парними сполучниками для інтонаційної паузи або ж при поєднанні сполучниками двох довгих фраз. Парні сполучники не використовуються для поєднання різних незалежних речень в одне складносурядне.

 • Both Derek and Sam are good at maths.Й Дерек, й Сем сильні в математиці.
 • This girl is not only beautiful, but also really smart. – Вона не тільки гарна, але ще й дійсно розумна.
 • Would you rather be rich or be happy? – Ти б обрав бути багатим або ж щасливим?

Сполучникові прислівники

До сполучників також відносять сполучникові прислівники, що сполучають два незалежних речення в одне складносурядне, або ж вони стоять на початку речення для його логічного зв'язку з попереднім реченням.

 • after all – все ж таки, тим не менш
 • also – також, до того ж
 • as a result – в результаті
 • besides – до того ж, окрім того
 • consequently – отже, тому, в результаті
 • for example – наприклад
 • however – однак, проте, незважаючи на це
 • in addition – на додаток до, крім того
 • in fact – по суті, справа в тому, що, фактично
 • in other words – інакше кажучи
 • meanwhile – тим часом, між іншим
 • moreover – більш того, до того ж
 • on the other hand – з іншого боку 
 • therefore – тому, отже
 • thus – так, отже, таким чином, наприклад
 • then – потім, після, в такому разі, до того ж

В складносурядному реченні перед сполучниковими прислівниками може ставитися крапка з комою, а після прислівника – кома. В окремому реченні сполучниковий прислівник часто стоїть на початку речення і виділяється комою.

 • Last Sunday Clark went to a party and stayed there all night; as a result, he overslept and missed his Monday exams. – В минулу неділю Кларк пішов на вечірку і залишився там на всю ніч; в результаті цього, він проспав та пропустив свої екзамени в понеділок.
 • I don’t want to go to that French restaurant. In fact, i don’t really like French food. – Я не хочу йти у той французький ресторан. Чесно кажучи, я не люблю французьку їжу. 
 • The music and the food at yesterday’s party were not great. Moreover, i was really bored. In other words, the party was awful. – Музика й їжа на вчорашній вечірці були не супер. До того ж, мені було справді нудно. Інакше кажучи, вечірка була жахлива.  

Види сполучників за способом творення

Сполучники англійської мови за способами творення можна поділити на прості, складні та складені сполучники.

Прості сполучники (simple conjunctions) складаються з кореня без суфіксів або ж префіксів.

 • and – та, і, й
 • as – так як
 • or – або, чи
 • then – потім
 • but – але
 • if – якщо
 • till – поки
 • how – як
 • so – так що

Складні сполучники (compound conjunctions) утворені від простих сполучників або інших частин мови з додаванням префіксів або суфіксів (особливо частини -ever – коли-небудь, завжди)

 • although – хоча
 • until – поки не, допоки
 • unless – якщо не
 • because – так як, тому що, бо
 • however – тим не менш, однак
 • whenever – кожного разу, коли, щоразу

Складені сполучники (composite conjunctions) складаються з двох та більше слів, службових та самостійних частин мови. До них також належать парні сполучники.

 • as if – неначе, ніби
 • in case – у випадку, на випадок, якщо
 • as well as – також як
 • not only ... but also – не тільки ... а й
 • whether ... or – чи ... чи
 • neither ... nor – ні ... ні

Як відрізнити сполучники від інших частин мови

Часто сполучники англійської мови мають однакові форми з прислівниками та прийменниками. Для того, щоб відрізняти їх, треба знати, яку функцію в реченні виконує кожна з цих частин мови.

Сполучники ніколи не стають членами речення, як, наприклад, прислівники. Сполучники також не залежать та не поєднані з певним словом, як прийменники, вони тільки з'єднують слова, фрази та речення між собою. Сполучники часто стоять на початку реченняміж двома простими реченнями в одному складному або ж між однорідними членами речення.  

 • I have never met such a lovely girl before. – Я ніколи до цього не зустрічав таку милу дівчинку. (before – прислівник)
 • Don’t jump the queue! I came here before you! – Не лізь без черги! Я прийшов сюди раніше за тебе! (before – прийменник)
 • Please, brush your teeth before you go to bed. – Будь ласка, почисти зуби, перш ніж будеш лягати спати. (before – підрядний сполучник)