Degrees of comparison Ступені порівняння прикметників та прислівників

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Більшість описових прикметників та прислівників способу дії, часу в англійській мові утворюють три ступені порівняння: звичайний (позитивний), вищий (або порівняльний) та найвищий. Ступінь порівняння не утворюється від відносних, присвійних, питальних та більшості кількісних прикметників та деяких прислівників.

 • як прикметник
 • Mark is fast but Bob is faster. – Марк швидкий, але Боб швидший.
 • Jack is the fastest runner in our team. – Джек - найшвидший бігун в нашій команді.
 • як прислівник
 • He drives fast, but we can drive faster than him. – Він швидко їздить, але ми можемо їхати швидше, ніж він.
 • We drive the fastest we can. – Ми їдемо настільки швидко, як тільки можемо.
ЗВИЧАЙНИЙ
СТУПІНЬ
ВИЩИЙ
СТУПІНЬ
НАЙВИЩИЙ
СТУПІНЬ
ЗВИЧАЙНИЙ
СТУПІНЬ
ВИЩИЙ
СТУПІНЬ
НАЙВИЩИЙ
СТУПІНЬ
Односкладові прикметники та прислівники
warm
теплий
warmer
тепліший
warmest
найтепліший
hot
гарячий
hotter
гарячіший
hottest
найгарячіший
Двоскладові прикметники на -ow, -le, -er, -y
nice
приємний
nicer
приємніший
nicest
найприємніший
narrow
вузький
narrower
вужчий
narrowest
найвужчий
simple
простий
simpler
простіший
simplest
найпростіший
tender
ніжний
tenderer
ніжніший
tenderest
найніжніший
happy
щасливий
happier
щасливіший
happiest
найщасливіший
severe
суворий
severer
суворіший
severest
найсуворіший
Всі інші прикметники
modern
сучасний
more modern
сучасніший
most modern
найсучасніший
terrible
страшний
more terrible
страшніший
most terrible
найстрашніший

Звичайний або позитивний ступінь (positive form) – вказує на ознаку предмета (прикметник) або ознаку дії, ознаку іншої ознаки (прислівник). Це звичайна словникова форма прикметника або прислівника.

Вищий або порівняльний ступінь (comparative form) виражає порівняння між двома предметами, особами, діями або іншими ознаками чогось. Вищий ступінь утворюється за допомогою суфіксу -er або ж слова more (більш).

Найвищий ступінь (superlative form) використовується для порівняння трьох або більше предметів, осіб, дій, інших ознак, з яких один предмет виділяється з-поміж інших за певною ознакою. Така форма вказує на найвищий ступінь вираження певної ознаки. Ця форма утворюється за допомогою суфіксу -est або слова most (найбільш) і здебільшого використовується з означеним артиклем the.

Односкладові прикметники на прислівники

Односкладові прикметники та прислівники утворюють вищий та найвищий ступені порівняння за допомогою додавання до слова суфіксів -er та -est.

 • small – маленький
 • hard – тяжко, важко
 • smaller – менший
 • harder – тяжче, важче
 • the smallest – найменший
 • the hardest – найтяжче, найважче

Якщо односкладові прикметники та прислівники закінчуються на одну приголосну букву, перед якою стоїть голосна, тоді перед суфіксами -er та -est кінцева приголосна подвоюється. Тим не менш, кінцева «w» ніколи не подвоюється.

 • big → bigger → the biggest
 • hot → hotter → the hottest
 • slow → slower → the slowest
 • low → lower → the lowest

Якщо односкладові прикметники та прислівники закінчуються на німу букву «e», то ця буква випадає перед суфіксами -er та -est (щоб уникнути подвоєння однакових голосних).

 • сute → cuter → the cutest
 • pale → paler → the palest
 • late → later → the latest

У разі, якщо односкладові прикметники на прислівники закінчуються на голосну -y, перед якою стоїть приголосна, то -y змінюється на -i перед суфіксами -er та -est. Однак, кінцева -y не змінюється, якщо їй передує інша буква на позначення голосного звуку.

 • dry → drier → the driest
 • busy → busier → the busiest
 • gray → grayer → the grayest

Двоскладові прикметники з закінченням -ow, -le, -er, -y

Двоскладові прикметники, що закінчуються на суфікси -ow, -le, -er, -y, можуть утворювати вищий та найвищий ступені порівняння як за допомогою суфіксів -er и -est, так і використовуючи слова more (більш) та (themost (найбільш). Вибір способу утворення ступенів залежить від мовця, однак форма, що утворюється за допомогою суфіксів -er та -est зустрічається частіше з короткими словами.  

 • crazy → crazier → the craziest
 • crazy → more crazy →the  most crazy
 • pretty → prettier → the prettiest
 • pretty → more pretty →the  most pretty
 • narrow → narrower → the narrowest
 • narrow → more narrow →the most narrow

Прикметники quiet (тихий) та simple (простий) можуть утворювати вищий та найвищий ступінь порівняння як за допомогою суфіксів -er и -est, так і за допомогою слів more (більш) та the most (найбільш, най-).

 • quiet – quieter → the quietest
 • quiet → more quiet → the most quiet
 • simple → simpler → the simplest
 • simple → more simple → the most simple

More та most

Двоскладові та трьохскладові прикметники та прислівники (переважно з суфіксом -ly) утворюють ступені порівняння за допомогою слів more (більш) та the most (найбільш, най-).

 • useful → more useful → the most useful
 • stupid → more stupid → the most stupid
 • curious → more curious → the most curious
 • impressive → more impressive → the most impressive
 • often → more often → the most often
 • wisely → more wisely → the most wisely
 • comfortably → more comfortably → the most comfortably
 • independently → more independently → the most independently

More та most також використовуються для утворення форм ступенів порівняння у прикметників, що утворились від дієприкметників незалежно від того, зі скількох складів складається слово. 

 • tired → more tired → the most tired
 • hurt → more hurt → the most hurt
 • caring → more caring → the most caring
 • worrying → more worrying → the most worrying
 • annoyed → more annoyed → the most annoyed

Винятки

ЗВИЧАЙНИЙ СТУПІНЬ ВИЩИЙ СТУПІНЬ НАЙВИЩИЙ СТУПІНЬ
ЗВИЧАЙНИЙ СТУПІНЬ ВИЩИЙ СТУПІНЬ НАЙВИЩИЙ СТУПІНЬ
Винятки
good, well
хороший, гарний, добре
better
кращий, краще
best
найкращий, найкраще
bad, badly
поганий, погано
worse
гірше, гірший
worst
найгірший, найгірше
many, much
численний, багато
more
численніший, більше
most
найчисленніший, найбільше
little
маленький, мало
less
менший, менше
least
найменший, найменше
far
далекий, далеко
farther
більш віддалений, далі
farthest
найбільш віддалений, найдальше
far
давній, давно
further
давніший, давніше
furthest
найдавніший, найдавніше

Прислівники early (рано) та loudly (гучно) утворюють ступені порівняння тільки за допомогою суфіксів -er та -est.

 • early → earlier → the earliest
 • loudly → loudlier → the loudliest

Прислівники quickly (швидко) та slowly (повільно) можуть мати дві різні форми ступенів порівняння.

 • quickly → quicker → the quickest
 • quickly → more quickly → the most quickly
 • slowly → slower → the slowest
 • slowly → more slowly → the most slowly

Зменшувальні ступені

Слова less (менш) та the least (найменш) використовуються з прикметниками та прислівниками для утворення нижчого та найнижчого ступенів порівняння. Вони використовуються подібно до слів more та the most і слугують в якості їхніх антонімів.

 • useful – корисний
 • stupid – дурний
 • often – часто
 • wisely – мудро
 • less useful – менш корисний
 • less stupid – менш дурний
 • less often – менш часто, рідше
 • less wisely – менш мудро, нерозумніше
 • the least useful – найменш корисний, найнекорисніший
 • the least stupid – найменш дурний, найрозумніший
 • the least often – найменш часто, найрідше
 • the least wisely – найменш мудро, найнерозумніше

Артиклі зі ступенями порівняння

Прикметники у формі вищого ступеня порівняння, що стоять перед іменниками, можуть вживатися як з неозначеним артиклем a / an, так і з означеним артиклем the в залежності від контексту в реченні.

 • Choose a softer pillow. – Обери (будь-яку) м'якішу подушку.
 • I have two pillows. I can give you the softer one. – У мене є дві подушки. Я можу дати тобі м'якішу.

Найвищий ступінь переважно використовується з означеним артиклем the, однак перед прислівниками він часто оминається. 

 • He is the most powerful man in the world. – Він наймогутніша людина в світі.
 • Kate is the cutest girl i have ever met. – Кейт – наймиліша дівчинка, що я коли-небудь зустрічав.
 • You should drive the fastest you can because we are already late. – Тобі слід їхати якнайшвидше (так швидко, як тільки ти можеш), бо ми вже запізнюємося.
 • Use this information most wisely. – Використовуй цю інформацію якнаймудріше. 

Означений артикль the може також оминатися перед прикметниками, якщо вони стоять після дієслова to be або ж інших дієслів-зв'язок, а після прикметника не йде іменник або вираз, який він означає (тобто використовується в якості іменної частини складного присудка).

 • This man is (the) most powerful as he controls all banks in our country. – Цей чоловік наймогутніший, бо він контролює всі банки в нашій країні.
 • Kate is (the) cutest when she wears this dress. – Кейт наймиліша, коли вона одягає цю сукню.

Слово most не завжди є показником найвищого ступеня порівняння у прикметників і може вживатися у реченні у якості синоніму до слова very в значенні «украй», «дуже», «надзвичайно». В такому випадку перед most може вживатися і означений артикль the, і неозначений артикль a / an, або ж вони можуть бути зовсім відсутніми перед іменниками в множині. В такому значенні most може використовуватися зі всіма прикметниками, навіть односкладовими.

 • I am most happy to see you again. – Я надзвичайно радий бачити тебе знову.
 • These kids are most clever children. – Ці хлопці - дійсно розумні діти.
 • You are right, Marry is a most beautiful woman. – Ти правий: Мері - дуже красива жінка.