Have to модальна конструкція

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Модальна конструкція have to з дієсловом у формі інфінітиву (в першій формі) виражає необхідність, обов'язок виконати щось і перекладається як «треба», «повинен», «необхідно», «зобов'язаний» тощо.

Конструкція have to має граматичні форми теперішнього (Present Simple), минулого (Past Simple) та майбутнього часу (Future Simple), а також форму пасивного стану (Passive Voice).

Стверджувальне речення

Have to в теперішньому часі змінюється в залежності від особи підмета та його числа на відміну від інших модальних дієслів (should, must та інших).

Have – використовують з займенниками I, You, We, They та іменниками у множині.

Has – використовують з третьою особою множини (He, She, It).

 • I have to get up at five every Sunday. – Я повинен прокидатися о п'ятій ранку кожної неділі.
 • Ann has to go to hospital. – Енн необхідно піти у лікарню.
 • We have to walk all the way home because we can’t catch a taxi. – Ми повинні йти додому пішки, так як ми не можемо піймати таксі.

В минулому часі have to вживається у формі had для всіх осіб множини та однини. 

 • Last summer I had to get up at five every Sunday. – Минулого літа я повинен був прокидатися о п'ятій ранку кожної неділі.
 • We had to walk all the way home because we couldn’t catch a taxi. – Ми були змушені йти додому пішки, бо ми не могли спіймати таксі. 
 • Janice had to visit her dentist last Monday. – Дженіс повинна була піти до свого зубного лікаря минулого понеділка.

Майбутній час утворюється за допомогою допоміжного дієслова will (will have to) для всіх осіб множини та однини. В сучасній англійській дуже рідко для першої особи I та We використовується shall have to.

 • Next summer I shall have to get up at five every Sunday. – Наступного літа я повинен буду прокидатися о п'ятій ранку кожної неділі. 
 • I will be a bit busy tomorrow. I will have to take my dog to the vet. – Завтра я буду трохи зайнятий. Я повинен буду відвезти свого собаку до ветеринара.
 • My friends will have to pick me up at 6 p.m. – Моїм друзям необхідно буде заїхати за мною о шостій вечора. 

Для утворення пасивного стану (Passive Voice) також використовується конструкція have to та форма пасивного інфінітиву.

 • You did a great job! You have to be promoted to general manager. – Ти зробив відмінну роботу! Ти повинен бути підвищений до посади головного менеджера. 
 • This project has to be approved tomorrow morning. – Цей проект повинен бути затверджений завтра вранці.
 • His advice has to be taken into account. – Його порада повинна бути врахована.

Заперечне речення

Заперечне речення з have to в теперішньому та минулому часі утворюється за допомогою допоміжного дієслова do в необхідній заперечній формі (do not, does not, did not) або допоміжного дієслова will для майбутнього часу (will not). Такі речення перекладаються як «нема необхідності», «не треба», «необов'язково робити щось».

 • We do not have to be in a hurry. We still have plenty of time. – Нам нема необхідності поспішати. В нас ще сповна часу.
 • You don't have to wear a suit to work but if you like it you can. – Ти не повинен носити костюм на роботі, та якщо тобі подобається, ти можеш це робити.
 • She didn't have to tell the whole story. We had already heard it. – Їй не обов'язково було розповідати всю історію. Ми вже її чули.
 • You won't have to pay for that broken vase. – Тобі не треба буде платити за ту розбиту вазу.

Для вираження заборони в теперішньому часі замість have to завжди використовується модальний must в заперечній формі (must not).

 • You don’t have to come here. – Тобі не обов'язково сюди приходити.
 • You mustn’t come here. – Тобі заборонено сюди приходити.
 • must not = mustn’t

Питальне речення

Питальні речення з have to утворюються за допомогою допоміжного дієслова do (або ж will для майбутнього часу) в необхідній формі, що ставиться на початок речення перед підметом або після питальних слів (Who, Why, When, Where, How тощо).

 • You have to go. – Тобі не треба йти. (ствердження)
 • Do you have to go? – Тобі треба йти?
 • Does Michael have to work on Sunday? – Чи повинен Майкл працювати у неділю?
 • When do you have to go there? – Коли тобі потрібно туди піти?
 • Did he have to call you? – Чи повинен був він подзвонити тобі?
 • Will I have to pay for the broken vase? – Мені необхідно буде заплатити за розбиту вазу?

Особливості вживання

Вираження ступеня впевненості, можливості

Конструкція have to також виражає можливість, впевненість в чомусь мовця та українською перекладається як «напевно», «мабуть», «точно». В такому значенні have to використовується тільки в теперішньому часі (в формах have to be або has to be) та може замінятись на модальний must.

 • I have to be misunderstood. – Мене, напевно, неправильно зрозуміли.
 • I must be misunderstood. – Мене, напевно, неправильно зрозуміли.
 • It has to be really difficult to survive in a desert. – Мабуть, вижити в пустелі - це дійсно складно.
 • It must be really difficult to survive in a desert. – Мабуть, вижити в пустелі - це дійсно складно.
 • That girl has to be Ann. – Та дівчина, напевно, Енн.
 • That girl must be Ann. – Та дівчина, напевно, Енн.

При утворенні заперечного речення з таким значенням конструкція have to замінюється дієсловом must в заперечній формі (must not).

 • That guy has to be Paul. – Той хлопець, напевно, Пол.
 • No, that mustn’t be Paul. Paul is tall and besides, he is blond. – Ні, це не може бути Пол. Пол високий і до того ж блондин.

Have to чи Have got to

Часто, особливо в розмовній англійські, замість have to можна зустріти конструкцію have got to (як форма Present Perfect від дієслова to get). Різниця між цими конструкціями практично непомітна, вони можуть вільно заміняти одна одну.

Ці конструкції відрізняються тим, що have to може вказувати на повторювану дію, а have got to – на одну конкретну дію, хоча й самі носії мови часто не розрізняють ці конструкції. Також have got to вживається тільки в теперішньому часі.

 • This time we have got to be ready for the battle! – В цей раз ми повинні бути готові до битви!
 • Oh dear, I have got to do all this work by myself! – О ні, я змушений робити всю роботу сам!
 • Matt has got to go right now. – Метт повинен піти зараз.
 • She has got to be careful after that awful accident. – Вона повинна бути обачливою після того страшного випадку.

При формуванні питання та заперечної форми конструкція have got to не потребує допоміжних дієслів (do). Have виноситься на початок речення перед підметом або після питального слова.

 • Have you got to watch your little sister tonight? – Ти повинен наглядати за своєю молодшою сестричкою сьогодні ввечері?
 • Has someone got to take Harry to school today? – Чи повинен хтось відвести Гаррі до школи сьогодні?
 • Why have you got to do this today? – Чому ти повинен зробити це сьогодні?
 • Who has got to do all this work? – Хто повинен виконати всю цю роботу?
 • have not = haven’t 
 • I'm happy I haven’t got to go anywhere today. – Я радий, що мені не треба нікуди йти сьогодні.
 • has not = hasn’t
 • My mom hasn’t got to take Harry to school today.– Моїй мамі не треба відводити Гаррі до школи сьогодні.

Форма Got to

Іноді have got to також може скорочуватися до форми got to, особливо в сучасній розмовній англійській. Got to використовується тільки для вираження теперішнього часу в стверджувальних реченнях. В розмовній англійській також часто використовується форма gotta (скорочення від got to).

 • You can say whatever you want but you still got to work to earn some money for living. – Ти можеш казати що завгодно, але тобі все одно треба працювати, щоб заробити собі на життя.
 • I got to help Alice even though I don’t have plenty of time for that. – Я повинен допомогти Еліс, хоча в мене й нема забагато часу для цього. 
 • I know you want me to stay but, i’m sorry, i really gotta go. – Я знаю, що ти хочеш, щоб я залишився, але, вибач, мені дійсно треба йти.

Have to чи Must?

В багатьох випадках have to може використовуватися замість модального дієслова must, що також вказує на необхідність виконання чогось. 

 • Oh, it’s later than I thought. I must go now. – О, вже пізніше, аніж я думав. Я повинен йти.
 • Oh, it’s later than I thought. I have to go now. – О, вже пізніше, аніж я думав. Я повинен йти.
 • You must have a passport to go abroad. – У тебе повинен бути паспорт, щоб поїхати за кордон. 
 • You have to have a passport to go abroad. – У тебе повинен бути паспорт, щоб поїхати за кордон. 

Однак існує певна різниця в використанні конструкції have to та модального дієслова must.

Модальне дієслово must має тільки одну форму та вживається з смисловими дієсловами в трьох формах інфінітиву: Simple Infinitive (дієслово в першій формі), Continuous Infinitive та Perfect Infinitive.

 • Active Voice
 • Peter must leave the city today. – Пітер повинен залишити місто сьогодні. (теперішній час)
 • Peter had to leave the city the next day. – Пітер повинен був залишити місто наступного дня. (минулий час)
 • I must read this book now. – Я повинен прочитати цю книгу зараз. (теперішній час)
 • I will have to read this book next semester. – Я повинен буду прочитати цю книгу наступного семестру. (майбутній час)
 • Passive Voice
 • It must be done right now! – Це повинно бути виконано негайно ж! (теперішній час)
 • It had to be done yesterday. – Це повинно було бути виконаним вчора. (минулий час)

Також конструкція have to передає відтінок необхідності зробити щось через певні обставини, а не за своїм бажанням, тобто конструкція може перекладатися як «доводиться», «змушений», «зобов'язаний».

 • I have to stay at home because my mother asked me to. – Я змушений залишитися вдома, тому що моя мати попрохала мене про це. (Повинен це зробити не за своїм бажанням)
 • You have to help your sister because you have promised you would. – Ти повинен допомогти своїй сестрі, тому що ти пообіцяв зробити це.
 • He can’t keep this puppy. He has to give it back to the owner even if he doesn’t want to. – Він не може залишити цього цуценя в себе. Він змушений повернути його власнику, навіть якщо він не хоче цього робити. 

За значенням відрізняються також й заперечні форми don't have to та must not. Докладніше про це написано в розділі заперечне речення з have to.

Have чи Have to

Слід також розрізняти вирази have to do / tell / show something та have something to do / tell / show.

 • have як звичайне дієслово
 • I have something to tell you. – Я хочу дещо сказати тобі (в мене є що сказати тобі).
 • have to як модальна конструкція
 • I have to tell you something. – Я повинен тобі щось сказати. 

В першому випадку дієслово have використовується в якості звичайного смислового дієслова, що виражає наявність певної інформації або предмету, якими мовець хоче, наприклад, поділитись. В другому реченні використовується have to в якості модальної конструкції і передає значення необхідності певної дії через певні обставини.

 • I have something to do this weekend. – У мене є чим зайнятися цими вихідними.
 • I have to do something this weekend. – Я повинен зробити щось в ці вихідні.
 • Jack has something to show to his friend. – Джек хоче дещо показати своєму другові.
 • Jack has to show something to his friend. – Джек повинен показати дещо своєму другові.