Prefixes Префікси в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Префікси англійської мови використовуються для утворення нових слів. Вони можуть змінювати значення слова, але в більшості випадків вони не змінюють частину мови, до якої це слово належить. Префікси стоять перед коренем слова і часто приєднуються до дієслів, прикметників, іменників та прислівників

Не існує чітких правил приєднання префіксів, так як префікси, що використовуються в англійській мові, були запозичені з французької, грецької та латинської мов. Тому слова с префіксами преба запам'ятовувати кожне окремо. Однак, знання англійських префіксів значно допоможе при запам'ятовуванні нових слів.

 • prefixпрефікс
 • impoliteневвічливий, нечемний
 • antiaircraftпротиповітряний
 • co-operation (cooperation)співпраця, співробітництво
 • undergo – зазнавати, зносити
 • anti-Americanантиамериканський

Заперечні префікси

Префікси un-, in-, im-, il-, ir-, a-, non-, dis-, а також mis- вживаються для утворення заперечної форми слова або його антоніма. В більшості випадків вони приєднуються до прикметників. В реченні використання таких префіксів можна замінити заперечною часткою not

 • I am unable to do this. – Я не в змозі зробити це.
 • I am not able to do this. – Я не можу зробити це.
 • It’s impossible! – Це неможливо!
 • It’s not possible! – Цього не може бути!

Префікс un- використовується частіше за інші префікси та приєднується до слів, що можуть починатися як з голосного, так і з приголосного звуків. 

 • unable – бути не в змозі, неспроможним
 • unhelpful – некорисний, даремний
 • unknown – невідомий
 • uncomfortable – некомфортний
 • unfinished – незакінчений
 • able – бути спроможним
 • helpful – корисний
 • known – відомий
 • comfortable – комфортний
 • finished – закінчений, завершений

Префікс in- використовується зі словами, що починаються з голосних (окрім i и u) та приголосних.

 • accurate → inaccurate (неточний)
 • organic → inorganic (неорганічний)
 • appropriate → inappropriate (непідходящий, невідповідний)
 • sane → insane (ненормальний)
 • definite → indefinite (невизначений)
 • decent → indecent (неналежний, непристойний)

Префікс im- приєднується до слів, що починаються тільки на приголосні m та p.

 • moral → immoral (аморальний)
 • mobile → immobile (нерухомий)
 • possible → impossible (неможливий)
 • polite → impolite (нечемний, неввічливий)

Префікс il- вживається зі словами, що починаються з приголосного l.

 • legal → illegal (нелегальний)
 • logical → illogical (нелогічний)
 • legible → illegible (нечіткий, нерозбірливий)
 • literate → illiterate (неписьменний, безграмотний, невіглас)

Префікс ir- вживається тільки з тими словами, що починаються з приголосного r.

 • regular → irregular (неправильний)
 • responsible → irresponsible (безвідповідальний)
 • relevant → irrelevant (невідповідний, недоречний, той, що не має відношення)
 • rational → irrational (нераціональний)

Префікс a- приєднується тільки до тих слів, що починаються з приголосного. Він має значення відсутності певної якості.

 • political → apolitical (аполітичний)
 • sexual → asexual (асексуальний, безстатевий)
 • theist → atheist (атеїст)
 • moral → amoral (аморальний)

Префікс -a також має значення  «на», «в», «у бік до» або ж вказує на спосіб дії. В цьому значенні a- може змінювати частину мови, до якої належить слово. В більшості випадків він приєднується до іменників, утворюючи прикметники та прислівники, або ж до прикметників, утворюючи прислівники. 

 • ablaze – палаючий, той що у вогні
 • abed – той, що лежить у ліжку, на ліжку
 • afoot – пішки, той, що йде пішки 
 • agape – роззявивши рота
 • ashore – до берега, на берег, на березі
 • away – далеко, віддаля, здалеку
 •  
 • blaze – вогонь, полум'я
 • bed – ліжко
 • foot – ступня
 • gape – позіх, здивований погляд
 • shore – берег
 • way – шлях, дорога, маршрут
 •  
 • afar – далеко, удалині, здалеку
 • aloud – вголос, гучно
 • alow – внизу, вниз, донизу
 • awry – кривий, невдалий, косо, набік
 • far – далекий, дальній
 • loud – гучний
 • low – низький 
 • wry – кривий, неправильний, невдалий

Префікс non- може стояти як перед голосним, так і перед приголосним звуком. Префікс вказує на заперечення або відсутність чогось, певної якості.

 • conformist → noncomformist (інакомислячий, дисидент, бунтар)
 • sense → nonsense (безглуздя, нісенітниця)
 • descript → nondescript (невизначений, таке, що важко визначити)
 • non-alcoholic (безалкогольний)

Префікс dis- приєднується до слів, що починаються з голосного або приголосного звуків. Префікс вказує на протилежність дії, якості.

 • like → dislike (не любити)
 • agree → disagree (не погоджуватися)
 • comfort → discomfort (дискомфорт)
 • appear → disappear (щезати, зникати)
 • order → disorder (безлад, безладдя)
 • approve → disapprove (не схвалювати)

Префікс mis- вказує на неправильність чогось. Він вживається перед всіма звуками: приголосними та голосними.

 • understand → misunderstand (неправильно зрозуміти, не порозумітися)
 • spell → misspell (писати з помилками)
 • interpret → misinterpret (неправильно витлумачувати)
 • fortune → misfortune (невдача)
 • focusing → misfocusing (расфокусування)
 • hear → mishear (недочути, погано, неправильно почути)

Re-

Префікс re- вказує на повторюваність дії і на українську мову часто перекладається префіксом «пере-». Він часто приєднується до дієслів.

 • rewriteпереписувати
 • repaintперефарбовувати
 • renewобновляти, відновлювати
 • redirectпереадресовувати, переорієнтувати
 • redoпереробити
 • re-assortпересортувати

Co-

Префікс co- вказує на певну дію, що виконується спільно з кимось або чимось.

 • coeducationспільне навчання
 • coexistспівіснувати
 • cooperativeспільний, об'єднаний 
 • coworkerколега, товариш по роботі
 • collaborationспівробітництво, співпраця
 • coincidence(випадковий) збіг 

Ex-

Префікс ex- в більшості випадків використовується з іменниками і передає значення «колишній»,«попередній», «минулий». У цьому значенні префікс завжди пишеться через дефіс. У реченні префікс ex- може замінятись на прикметник former (попередній).

 • ex-presidentекс-президент, попередній президент
 • ex-boyfriendколишній хлопець
 • ex-wifeколишня дружина
 • ex-memberколишній учасник
 • ex-minister – колишній міністр, екс-міністр
 • ex-emperorколишній, попередній імператор

 

Префікс ex- також передає значення «ззовні», «за межами», «назовні», а також «точно», «абсолютно». В цьому значенні префікс завжди пишеться разом зі словом без дефісу, адже в більшості випадків воно не вживається без префіксів.

 • exterior - екстер'єр
 • expression - вираження, вираз, експресія
 • exception - виняток
 • excavate - копати, рити, викопувати
 • exhale - видихати

De-

Префікс de- вживається для того, щоб придати певному слову значення відходу, усунення чогось, зворотніх процесів.

 • departureвідправлення
 • deforestationвирубка лісів
 • decentralizationдецентралізація
 • dethroneусувати, скидати з престолу
 • demotivateдемотивувати
 • degradeпогіршувати, знижувати, принижувати

Over-, Under-, Sub-

Префікс over- вказує на надмірність, перевищення, перебільшення чогось, над, понад чогось або якщо щось знаходиться над чимось. 

 • overconfident – занадто впевнений
 • overweight – надлишкова вага, тягар, перевантажувати
 • overcome – побороти, подолати, перемогти
 • overcoat – пальто

Under- використовується як антонім до суфікса over- та перекладається як «недо-», «під-».

 • underestimate – недооцінювати
 • underweight – недостатня вага, недоваження
 • underline – підкреслювати
 • underwear – натільна білизна

Префікс sub- означає, що певний предмет знаходиться під чимось, підпорядкування чогось чомусь, певний підрозділ, а також має значення «майже».

 • submarine – підводний човен
 • subordinate – підпорядковуватись, підрядний
 • subtropical – субтропічний
 • substandard – нестандартний, нижче якості

Super-, Hyper-, Hypo-

Префікс super- передає значення того, що щось знаходиться над чимось, зверху, перевищення норм або ж вищості за якістю, розміром, зверхності чогось над чимось. 

 • superscript – верхній, надрядковий індекс
 • supernatural – надприродний, надприродне явище
 • supermarket – супермаркет
 • supersize – великий розмір (більше норми)

Префікс hyper- використовується для позначення перебільшення, перевищення чогось, він синонімічний до префікса super-. Він часто використовується в наукових термінах та перекладається як «над-», «дуже», «гіпер-».

 • hyperactive – гіперактивний, надактивний
 • hypersonic – надзвуковий
 • hyperthermia – перегрівання організму, гіпертермія
 • hyperpower – наддержава

Hypo- протилежний за значенням до префікса hyper- і вказує на щось нижче норми, те, що знаходиться знизу, або ж слабке вираження певних якостей. Він також переважно використовується в термінах.

 • hypoactivity – гіпоактивність, знижена активність
 • hypoallergenic – гіпоалергенний, зі зниженим вмістом алергенів
 • hypothermia – гіпотермія, переохолодження
 • hypodermic – підшкірний

Ultra-, Infra-

Префікси ultra- та infra- протилежні за значенням та загалом використовуються в наукових термінах. За своїм значенням вони подібні до префіксів hyper- та hypo-.

Префікс ultra- означає щось, що знаходиться за межами чогось, над, понад чимось, щось крайнє. Слова з таким префіксом перекладаються як «зверх», «ультра».

 • ultraviolet – ультрафіолет
 • ultrasonic – ультразвуковий, надзвуковий
 • ultramicroscopic – ультрамікроскопічний
 • ultrafast – надшвидкий, дуже швидкий

Префікс infra- вказує на щось, що знаходиться нижче, в межах чогось, під, нижче певного показника. Слова з таким суфіксом перекладаються як «під-», «інфра-».

 • infrared – інфрачервоний
 • infrasonic – інфразвуковий
 • infraspecific – внутрішньовидовий
 • infrastructure – інфраструктура

Pre-, Post-

Префікси pre- та post- є парними антонімами.

Префікс pre- несе значення передування чогось чомусь, те, що стоїть перед чимось, або було до чогось.

 • preface – передмова
 • prepay – робити передоплату, авансувати
 • prehistoric – доісторичний
 • prewar – довоєнний, передвоєнний

Префікс post- вказує на те, що щось стоїть, йде, відбувається після чогось.

 • postgraduate – аспірантський, після закінчення університету
 • postscript – постскриптум, епілог
 • postdate – датувати більш пізнім числом
 • postwar – післявоєнний

Inter-, Intra-, Trans-

Префікси inter-, intra-, trans- за тим значенням, що надають слову, можуть бути синонімами.

Префікс inter- несе значення «серед чогось», «між певними групами» і вказує на зв'язки та взаємодію між певними групами, поняттями.

 • international – міжнародний
 • interstate – міжобласний, міжштатний, міждержавний
 • interact – взаємодіяти
 • interchange – обмінюватися, заміняти

Префікс intra- (intro-) передає значення «усередині», «в межах чогось».

 • intramural – той, що відбувається в стінах або в межах будинку
 • intravenous – внутрішньовенозний
 • intraday – добовий, той, що здійснюється в межах дня
 • introspect – вдивлятися, вникати,займатися самоаналізом 

Префікс trans- несе значення «через щось»: переміна, передача, перехід з одного стану в інший, а також зв'язки, з'єднання різних предметів, явищ тощо.

 • transnational – транснаціональний, міждержавний
 • transatlantic – трансатлантичний, американець
 • transport – транспорт
 • transform – змінювати, перетворювати, трансформувати

Pro-, Retro-, Anti-

Префікс pro- часто використовується для позначення руху, просування вперед або значення підтримки певної ідеї: «за щось», «в підтримку».

 • prospective – майбутній, очікуваний, можливий
 • progress – прогрес, розвиток, рух вперед
 • pro-American – проамериканський
 • pro-reform – прихильник, прибічник реформ

Префікс retro- використовується в значенні «назад», «позаду».

 • retrospective – ретроспективний, той, що стосується минулого
 • retrogress – погіршуватися, рухатись назад
 • retroflex – загнутий назад
 • retroact – рухатись у зворотному напрямку, протидіяти

Префікс anti- передає значення «проти». Він є антонімом до префікса pro-.

 • antibiotic – антибіотик
 • antiaircraft – протиповітряний, зенітний
 • anti-American – антиамериканський
 • anti-corruption – антикорупційний

Extra-, Out-

Префікс extra- вказує на надмірність певної якості, вихід за межі, додатковість чогось або ж найвищий ступінь певної якості предмету. Він часто використовується з прикметниками.

 • extracurricular – позапрограмний, позакласний, факультативний
 • extraordinary – надзвичайний, екстраординарний
 • extracellular – позаклітинний
 • extracentral – позацентровий

Префікс out- передає значення «поза», «назовні», а також «бути або робити щось краще за інших», «перевершувати». Цей префікс часто додається до дієслів, іменників та прикметників.

 • outdo – перевершити, побороти
 • outbuilding – службове приміщення, надвірна будівля
 • outspeak – висловитися, сміливо заявити, говорити гучніше, краще
 • outstanding – видатний, знаменитий, відомий

Hemi-, Semi-, Demi-

Префікси hemi-, semi-, demi- передають схоже значення: значення чогось неповного, зробленого наполовину. Однак, вони відрізняються за своїм походженням. 

Префікс hemi- частіш за все зустрічається в наукових термінах та передає значення фізичної симетричної половини чогось, того, що було поділено «наполовину, напів». Він був запозичений з грецької мови.

 • hemisphere – півкуля
 • hemicycle – півколо
 • hemiplegia – геміплегія, параліч половини тіла (лівої або правої)
 • hemianopia – геміанопія, однобічна сліпота

Латинський префікс semi- окрім значення половини або дії, виконаної наполовину, передає значення неповної дії: «практично», «по суті», «злегка, трохи», «до певної міри»

 • semicircular – напівкруглий
 • semifinal – півфінал
 • semipermanent – майже незмінний, напівперманентний
 • semiconscious – в напівнепритомному стані

Французький префікс demi- передає значення «половина», «наполовину», «пів-» та використовується зі словами, що стосуються сфери мистецтва, моди, типографії, а також в військових термінах або інших термінах, що прийшли з французької мови.

 • demigod – напівбог
 • demitone – напівтон
 • demimonde – демімонд, люди сумнівної репутації
 • demi-lance – короткий спис

Mono-, Multi-

Префікси mono-, multi- є парними антонімами.

Префікс mono- вказує на щось одиничне, поодиноке, неподільне та єдине.

 • monologue – монолог, промова однієї людини
 • monogamy – моногамія, одношлюбність
 • monochromic – однофарбовий, одноколірний, монохроматичний
 • monopoly – монополія, виключне право

Префікс multi- передає значення чогось численного, неоднорідного, того, що складається з багатьох частин.

 • multicolor – багатобарвний, різнокольоровий
 • multipurpose – універсальний 
 • multiuser – той, що призначений для багатьох користувачів
 • multiway – багатоканальний

Mini-, Micro-, Macro-

Префікс mini- вказує на зменшену копію чогось або щось маленьке за розміром.

 • miniature – мініатюра, макет
 • miniskirt – спідниця міні
 • minimize – зменшувати, мінімізувати
 • minimal – мінімальний, найменший

Префікс micro- передає значення чогось, що має дуже маленькі розміри, таке, що важко помітити неозброєним оком.

 • microcomputer – мікрокомп'ютер
 • microbe – мікроб
 • microscope – мікроскоп
 • microwave – мікрохвильовий

Префікс macro- є своєрідним антонімом до micro- та вказує на щось велике, помітне, довготривале.

 • macroscopic – макроскопічний, той що можна побачити неозброєним оком
 • macrograph – макрознімок
 • macroeconomics – макроекономіка
 • macrocosmos – макрокосмос, макросвіт

En- (Em-)

Префікс en- відрізняється від інших префіксів англійської мови тим, що він може змінювати частину мови, до якої належить слово. En- часто приєднується до іменників та прикметників, утворюючи таким чином дієслова. Префікс en- передає значення «уводити в певний стан»,«оточувати», «наділяти чимось». Перед приголосним p префікс en- змінюється на em-.

 • encase – упакувати, помістити в оболонку
 • encircle – оточувати, охоплювати, обертатися
 • endanger – загрожувати, наражати на небезпеку
 • empower – уповноважувати, давати можливість
 • case – ящик, контейнер
 • circle – коло
 • danger – небезпека
 • power – сила, влада, можливість
 • enable – давати можливість
 • endear – вселити любов, змусити полюбити
 • enlarge – збільшувати, розширятися
 • enrich – збагачувати, поліпшувати, робити заможним
 • able – спроможний, той, що вміє, може
 • dear – дорогий, милий, коханий
 • large – великий
 • rich – багатий

Особливості написання префіксів

В англійській мові префікси, окрім заперечних, можуть писатися разом або ж через дефіс. В британському варіанті англійської мови префікси часто пишуться через дефіс, а іноді окремо від слова.  В американській англійській префікси завжди пишуться разом зі словом.

 • британська англійська
 • co-worker – колега, товариш по роботі
 • re-do – переробити
 • американська англійська
 • coworker – колега, товариш по роботі
 • redo – переробити

Завжди разом пишуться префікси зі словами, якщо слово практично ніколи не вживається без префіксів.

 • antibiotic – антибіотик
 • submarine – підводний човен
 • postpone – відкладати
 • transfer – переміщення, перехід