Reading Rules Правила читання в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Прочитання та вимова деяких букв та буквосполучень залежить від їхнього положення в слові, типу складу та сусідніх букв (точніше звуків, що передають ці букви). Спочатку вивчаючим англійську мову такі правила читання можуть здатися дещо складними для запам'ятовування, але з практикою до таких правил можна буде звертатися все рідше та рідше. Для початківців правила читання та вимови можуть здатися складними, тому, щоб полегшити вивчення англійської слід перевіряти правильну вимову нового слова за транскрипцією та запам'ятовувати вимову на слух.

Вимова та позначення звуків англійської мови розглянуті в статті фонетика.

Склади в англійській мові

Всі англійські слова, так само як і українські, можна розділити на склади. Складом (syllable) називається звук чи звукосполучення, що вимовляються разом, одним поштовхом повітря. Як правило, кількість складів у слові відповідає кількості голосних звуків. Склади є складовими частинами слова та впливають на вимову або прочитання слова.

 • cat (один склад)
 • take (один склад)
 • car-rot (два склади)
 • im-por-tant (три склади)
 • syl-la-ble (три склади)

Головну роль в утворенні складу відіграють голосні звуки (vowels). В англійській мові виділяють 6 букв, що позначають голосні звуки: A E I O U та інколи Y. Однак, фактичних голосних звуків набагато більше: якщо до уваги брати дифтонги, а також голосні звуки певних діалектів англійської мови, то їх кількість може перевищувати 20.

Під час поділу слова на склади важливо враховувати саме звуки, а не голосні букви, так як не завжди буква може передавати певний звук. 

 • take – дві голосні букви, але голосний звук один, тому один склад (кінцева "e" не вимовляється)
 • free – дві голосні букви, один голосний звук і один склад (дві "e" вимовляються як один довгий звук)
 • cheese – три голосні букви, але один голосний звук і один склад

Види складів

Закритий склад (closed syllable) складається з одного голосного звука та завжди закінчується на приголосний / приголосні звуки. Закритий склад не обов'язково починається з приголосного звука.

 • in
 • of
 • hit
 • ask
 • elk
 • twelfth
 • dust
 • cat
 • light

Відкритий склад (open syllable) має один голосний звук, що стоїть в кінці складу. До цієї групи також відносяться склади, що складаються тільки з однієї голосної без приголосних звуків. 

 • I
 • a
 • no
 • my
 • we
 • she
 • try
 • dry
 • cry

Склад з німою E (silent-e syllable) має у своєму складі один голосний звук та німу E (звук, що не вимовляється, але зазначається на письмі), що стоїть після приголосної в кінці складу. Попри те, що на письмі пишуться дві голосні, такі слова вважаються односкладними, і перший голосний звук вимовляється як у відкритому складі (так само, як і в алфавіті). 

 • ate
 • ice
 • ale
 • take
 • make
 • these
 • time
 • tune
 • stroke

Склад з поєднанням декількох голосних (vowel combination syllable) має сполучення двох або трьох голосних звуків або ж сполучення голосного та приголосного звуків, що разом дають новий звук або звучать злито.

 • clue
 • true
 • day
 • veil
 • free
 • die
 • noise
 • boy
 • piece

Склади зі сполученням голосного та букви R (vowel-r syllable) складаються з одного голосного звука (або ж декількох голосних) та приголосного R. Також до цього типу складів відносяться склади, що складаються з голосного, приголосного R та німої E.

 • or
 • car
 • bar
 • more
 • care
 • ire
 • deer
 • ear
 • pair

Склад зі сполученням приголосного та LE (consonant-le syllable) вважається окремим складом, попри те, що в кінці складу стоїть німа E. Таке сполучення вважається складом тільки тоді, коли LE стоїть після іншого приголосного: -ble, -cle, -dle, -fle, -tle, -gle. Цей склад зустрічається в словах з двома складами та більше.

 • a-ble
 • prof-it-a-ble
 • mir-a-cle
 • i-dle
 • can-dle
 • rif-fle
 • bat-tle
 • cas-tle
 • an-gle

За кількістю складів англійські слова поділяються на односкладові, двоскладові, трискладові і так далі. Кількість складів може впливати на інтонацію та наголос у слові.

 • односкладові
 • cat
 • ice
 • mouse
 • двоскладові
 • pur-ple
 • fu-ture
 • lan-guage
 • трискладові
 • ba-na-na
 • en-er-gy
 • syl-la-ble
 • чотирискладові
 • i-den-ti-cal
 • A-me-ri-ca
 • tech-nol-o-gy

Також склади в англійській мові можуть бути наголошеними або ненаголошеними. В межах одного слова може бути більше одного наголошеного складу.

Наголошений склад (stressed syllable) - склад, на який падає наголос, він виділяється інтонаційно.

Ненаголошений склад (unstressed syllable) - склад без наголосу, він вимовляється коротше за наголошений склад.

 • a-bout
 • eve-ry
 • mous-tache
 • em-pha-size
 • ex-am-ple
 • un-der-growth

Інколи наголос на складах може відігравати смислорозрізнювальну роль.

 • dis-cus – диск, кидання диску
 • pres-ent – подарунок
 • dis-cuss – обговорювати
 • pre-sent – представляти

Правила читання голосних

Голосні а англійській мові не завжди вимовляються так, як вони називаються в алфавіті. На це впливає положення голосного звуку в слові, тобто вид складу, який утворює цей голосний звук. Слід також зазначити, що англійські слова ніколи не закінчуються на букви I та U.

Букви A E I O U у відкритому складі в більшості випадків читаються відповідно до їх назви в алфавіті. В такому положенні вони вимовляються як довгі голосні звуки. Слід пам'ятати, що кінцева E, що стоїть після приголосного, ніколи не вимовляється (німа E). 

A [eɪ] 
 • bake [beɪk]
 • came [keɪm]
 • paper ['peɪpə]
  [ə] в кінці слів
 • extra ['ekstrə]
 • agenda [ə'ʤendə]
 • Canada ['kænədə]
E

[iː] 

 • he [hiː]
 • eve [iːv]
 • these [ðiːz]
I [aɪ]
 • mine [maɪn]
 • spicy ['spaɪsɪ]
 • diving ['daɪvɪŋ]
O

[əu]

 • go [gəu]
 • no [nəu]
 • pose [pəuz]
  [u:] або [u]
 • do [duː]
 • who [huː]
 • woman ['wumən]
U [juː]
 • use [juːz]
 • cube [kjuːb]
 • perfume ['pɜːfjuːm]
Y [aɪ] у відкритому наголошеному складі
 • fry [fraɪ]
 • sky [skaɪ]
 • purify ['pjuərɪfaɪ]
  [ɪ] в ненаголошеному складі
 • diary ['daɪərɪ]
 • tidy ['taɪdɪ]
 • baby ['beɪbɪ]

В закритому складі букви A E I O U здебільшого читаються як короткі голосні звуки, однак вони вимовляються інакше, ніж у відкритому складі.

А [æ]
 • act [ækt]
 • cat [kæt]
 • narrow ['nærəu]
  [ə] часто в ненаголошеному положенні
 • am [əm]
 • account [ə'kaunt]
 • woman ['wumən]
  [ɑː] часто під наголосом
 • ask [ɑːsk]
 • after ['ɑːftə]
 • class [klɑːs]
  [ɔː] перед приголосними l та w
 • all [ɔːl]
 • small [smɔːl]
 • draw [drɔː]
  [ɔ] після w, wh, qu
 • was [wɔz]
 • what [(h)wɔt] 
 • quality ['kwɔlətɪ]
E [e] в наголошеному положенні
 • men [men]
 • dentist ['dentɪst]
 • depend [dɪ'pend]
  [ə] або ж випадає перед n
 • even ['iːv(ə)n]
 • happen ['hæp(ə)n]
 • taken ['teɪk(ə)n]
  [u:] або [ju] перед w
 • new [njuː]
 • nephew ['nefjuː]
 • threw [θruː]
I [ɪ]
 • in [ɪn]
 • pig [pɪg]
 • kitten ['kɪt(ə)n]
 • minister ['mɪnɪstə]
  [aɪ] перед ld, nd, gn та gh
 • wild [waɪld]
 • mind [maɪnd]
 • sign [saɪn]
 • light [laɪt]
  виняток:
 • wind [wɪnd], раніше також вимовлялось як [waɪnd]
O [ɔ]
 • off [ɔf]
 • mock [mɔk]
 • possible ['pɔsəbl]
  [əu] перед ld та w
 • old [əuld]
 • sold [səuld]
 • show [ʃəu]
  [ʌ] під наголосом перед th або n, m + інший приголосний
 • London ['lʌndən]
 • comfort ['kʌmfət]
 • mother ['mʌðə]
  [ə] або ж випадає в ненаголошеному складі, часто перед n
 • today [tə'deɪ]
 • common ['kɔmən]
 • second ['sek(ə)nd]
U [ʌ]
 • cup [kʌp]
 • sudden ['sʌd(ə)n]
 • conduct ['kɔndʌkt]
  [u] після b, f, p та перед sh, l
 • bullion ['bulɪən]
 • full [ful]
 • push [puʃ]
Y [ɪ]
 • myth [mɪθ]
 • symbol ['sɪmb(ə)l]
 • typical ['tɪpɪk(ə)l]
 • system ['sɪstəm]

Букви A E I O U перед приголосним R після якого не вживається інший голосний, читаються як довгі голосні. В британському варіанті англійської мови в таких слова звук R майже не вимовляється, а в американській англійській може вимовлятися.

AR [ɑː]
 • bar [bɑː]
 • charge [ʧɑːʤ]
 • marvelous ['mɑːv(ə)ləs]
ER [ɜː]
 • her [hɜː]
 • term [tɜːm]
 • person ['pɜːs(ə)n]
IR, UR  [ɜː] 
 • firm [fɜːm]
 • girlish ['gɜːlɪʃ]
 • curly ['kɜːlɪ]
YR [ər] зустрічається тільки в одному слові
 • Byrd [bərd]
OR [ɔː] під наголосом
 • or [ɔː]
 • sort [sɔːt]
 • shortage ['ʃɔːtɪʤ]
  [ə] в ненаголошеному складі, часто в кінці слова
 • forgive [fə'gɪv]
 • monitor ['mɔnɪtə]
 • collector [kə'lektə]

Коли після сполучення голосного та R вживається інша голосна, наприклад, німа E в кінці слова, то вимова голосних змінюється. За нормами британської англійської перед німою кінцевою E приголосний R не вимовляється.

A [ɛə]
 • care [kɛə]
 • daring ['dɛərɪŋ]
 • Mary ['mɛərɪ]
E [ɪə]
 • zero ['zɪərəu]
 • here [hɪə]
 • era ['ɪərə]
  [ɛə]
 • there [ɛə]
 • where [ɛə]
  [ɜː] (виняток)
 • were [wɜː]
I, Y [aɪə] або [aɪ]
 • fire ['faɪə]
 • ironic [aɪ'rɔnɪk]
 • tyre ['taɪə]
O [ɔː]
 • more [mɔː]
 • boring ['bɔːrɪŋ]
 • oral ['ɔːr(ə)l]
  [uə] (окрім слова bury [beri])
 • sure [ʃuə]
 • plural ['pluər(ə)l]
 • during ['djuərɪŋ]

Буквосполучення голосних в англійській мові, якщо вони відносяться до одного складу мають свої окремі правила вимови, що можуть відрізнятися від вимови голосних окремо. В такому випадку слід відрізняти сполучення букв у межах одного складу та збіг таких букв на стику різних складів, так як від цього залежить причитання слова. 

AI, AY [eɪ]
 • rain [reɪn]
 • claim [kleɪm]
 • always ['ɔːlweɪz]
  [ɛə] перед r (сполучення air, а також aer)
 • pair [pɛə]
 • eclair [eɪ'klɛə]
 • aerial ['ɛərɪəl]
AU [ɔː]
 • auto ['ɔːtəu]
 • fault [fɔːlt]
 • daughter ['dɔːtə]
EA [iː]
 • tea [tiː]
 • meat [miːt]
 • teaser ['tiːzə]
  винятки: 
 • break [breik] 
 • breakfast [brekfəst]
  [e] перед d, th, lth, sure, sant
 • head [hed]
 • feather ['feðə]
 • wealthy ['welθɪ]
 • pleasure ['pleʒə]
  виняток: 
 • bead [bi:d]
 • read [ri:d]
 • lead [led] или [li:d]
EAR [ɪə] в більшості випадків
 • ear [ɪə]
 • nuclear ['njuːklɪə]
 • clearance ['klɪər(ə)n(t)s]
  [ɛə]
 • wear [wɛə]
 • bear [bɛə]
 • pear [pɛə]
 • swear [swɛə]
  [ɜː] ear + приголосний
 • learn [lɜːn]
 • search [sɜːʧ]
 • earth [ɜːθ]
EE [iː]
 • see [siː]
 • between [bɪ'twiːn]
 • employee [ˌɪmplɔɪ'iː]
  [ɪə] у сполученні eer
 • beer [bɪə]
 • career [kə'rɪə]
 • cheerful ['ʧɪəf(ə)l]
EI, EY [eɪ] в наголошеному складі
 • eight [eɪt]
 • weight [weɪt]
 • they [ðeɪ]
  [iː], [i] в ненаголошеному складі або в наголошеному перед німою «E»
 • foreign ['fɔrɪn]
 • receive [rɪ'siːv]
 • money ['mʌnɪ]
 • jersey ['ʤɜːzɪ]
EU, EAU [ju] або [ju:]
 • feudal ['fjuːd(ə)l]
 • neutral ['njuːtr(ə)l]
 • beauty ['bjuːtɪ]
  [juə] або [ʊə] у сполученні eur
 • euro ['juərəu]
 • eureka [ju(ə)'riːkə]
 • pleural [ˈplʊə.rəl]
  [aɪ] в кінці односкладових слів або перед закінченням -s, -d
 • lie [laɪ]
 • tie [taɪ]
 • fried [fraɪd]
 • skies [skaɪz]
  [iː]
 • chief [ʧiːf]
 • piece [piːs]
 • field [fiːld]
IO [jə] або [iə] (в основному разом з приголосною nion)
 • opinion [ə'pɪnjən]
 • companion [kəm'pænjən]
 • million ['mɪljən]
  [ə] або майже не вимовляється перед n після c, g, s, t, sh, ch
 • suspicion [sə'spɪʃ(ə)n]
 • religion [rɪ'lɪʤ(ə)n]
 • illusion [ɪ'luːʒ(ə)n]
 • invitation [ˌɪnvɪ'teɪʃ(ə)n]
 • fashion ['fæʃ(ə)n]
 • falchion ['fɔːlʧ(ə)n]
OA [əu]
 • boat [bəut]
 • road [rəud]
 • goal [gəul]
  [ɔː] перед r
 • roar [rɔː]
 • soar [sɔː]
 • board [bɔːd]
OE [əu]
 • toe [təu]
 • sloe [sləu]
 • poet ['pəuɪt]
OI, OY [ɔɪ]
 • noise [nɔɪz]
 • voice [vɔɪs]
 • employ [ɪm'plɔɪ]
OO [uː] або [u] в закритому складі
 • zoo [zuː]
 • took [tuk]
 • moose [muːs]
  [ɔː] перед r
 • door [dɔː]
 • poor [pɔː ], [ puə]
 • floor [flɔː]
OU [au] в наголошеному складі
 • bound [baund]
 • found [faund]
 • loud [laud]
  [ə] в ненаголошеному складі
 • fabulous ['fæbjələs]
 • moustache [mə'stɑːʃ]
 • humour ['hjuːmə]
  [ɔː] перед ght
 • ought [ɔːt]
 • bought [bɔːt]
 • fought [fɔːt]

Правила читання приголосних

Найбільш поширені випадки, коли англійські приголосні вимовляються не так, як називаються в алфавіті. 

B не вимовляється в буквосполученнях mb, bt в межах одного складу
 • lamb [læm]
 • debt [det]
 • doubt [daut]
C [k]
 • call [kɔːl]
 • creature ['kriːʧə]
 • cucumber ['kjuːkʌmbə]
  [k] в буквосполученні ck
 • nock [nɔk]
 • shock [ʃɔk]
 • quick [kwɪk]
  [k] у сполученні ch в словах грецького походження
 • Christ [kraɪst]
 • school [skuːl]
 • archeology [ˌɑːkɪ'ɔləʤɪ]
  [ ʧ ] в буквосполученні ch
 • arch [ɑːʧ]
 • church [ʧɜːʧ]
 • cheer [ʧɪə]
  [ ʃ ] у сполученні ch в словах французького походження
 • moustache [mə'stɑːʃ]
 • champagne [ʃæm'peɪn]
 • parachute ['pærəʃuːt]
  [s] перед буквами e, i, y
 • cell [sel]
 • cinema ['sɪnəmə]
 • cyber ['saɪbə]
  [ ʃ ] в буквосполученнях -cion, -cial, -cian, -cean, -cient
 • suspicion [sə'spɪʃ(ə)n]
 • ocean ['əuʃ(ə)n]
 • proficient [prə'fɪʃ(ə)nt]
D не вимовляється у сполученнях nd, рідше dn в складених словах 
 • sandwich ['sænwɪʤ]
 • Wednesday ['wenzdeɪ]
 • handkerchief ['hæŋkəʧɪf]
G [g]
 • gun [gʌn]
 • goose [guːs]
 • garlic ['gɑːlɪk]
  [g] в деяких словах перед e, i, y, як виняток
 • give [gɪv]
 • get [get]
 • foggy ['fɔgɪ]
  [ʤ] перед e, i, y
 • gin [ʤɪn]
 • genius ['ʤiːnɪəs]
 • gymnasium [ʤɪm'neɪzɪəm]
 

не вимовляється в сполученнях gn, gh

 • foreign ['fɔrɪn]
 • champagne [ʃæm'peɪn]
 • light [laɪt]
  [f] як виняток в буквосполученні gh, часто в кінці слів
 • laugh [lɑːf]
 • cough [kɔf]
 • draught [drɑːft]
 • rough [rʌf]
 • tough [tʌf]
 • enough [ɪ'nʌf]
 • ghost [gəust]
H не вимовляється в деяких словах, у буквосполученні gh 
 • hour [auə]
 • exhaust [ɪg'zɔːst]
 • halleluiah [ˌhælɪ'luːjə]
K не вимовляється у сполученні kn
 • knot [nɔt]
 • knife [naɪf]
 • knowledge ['nɔlɪʤ]
L не вимовляється в сполученнях -alf, -alk, -alm, -ould (у межах одного складу) 
 • talk [tɔːk]
 • half [hɑːf]
 • would [wud]
  виняток:
 • mould [məuld]
N не вимовляється у сполученні mn в межах одного складу
 • limn [lɪm]
 • autumn ['ɔːtəm]
 • column ['kɔləm]
P [f] в буквосполученні ph
 • photo ['fəutəu]
 • physics ['fɪzɪks]
 • sphere [sfɪə]
  не вимовляється в сполученні ps на початку слова
 • psalm [sɑːm]
 • pseudo ['sju:deu]
 • psychiatry [saɪ'kaɪətrɪ]
Q [kw] у сполученні qu
 • quality ['kwɔlətɪ]
 • quick [kwɪk]
 • quest [kwest]
  [k] у сполученні que в кінці слова в словах французького походження
 • technique [tek'niːk]
 • mystique [mɪ'stiːk]
 • plastique [pla'sti:k]
R за нормами британської англійської мови буква r не вимовляється в кінці слова, перед німою e або іншими приголосними
 • car [kɑː]
 • care [kɛə]
 • cart [kɑːt]
S [z] в позиції між голосними
 • user ['juːzə]
 • cause [kɔːz]
 • rise [raɪz]
  [ ʃ ] в буквосполученні sh
 • show [ʃəu]
 • shame [ʃeɪm]
 • marshmallow [,mɑːʃ'mæləu]
  [ ʃ ] в буквосполученнях sure, sion після приголосних
 • assure [ə'ʃuə]
 • impression [ɪm'preʃ(ə)n]
 • compulsion [kəm'pʌlʃ(ə)n]
  [ʒ] у сполученні sure, sion після голосних
 • leisure ['leʒə]
 • division [dɪ'vɪʒ(ə)n]
 • conclusion [kən'kluːʒ(ə)n]
T не читається в кінці деяких слів французького походження
 • ballet ['bæleɪ]
 • croissant ['krwɑːsɑːŋ]
 • bouquet [bu'keɪ]
  [ð] в буквосполученні th між або перед голосними (здебільшого в займенниках)
 • the [ðiː]
 • other ['ʌðə]
 • father ['fɑːðə]
  [θ] в буквосполученні th після приголосних або в кінці слова, на початку інших слів
 • filth [fɪlθ]
 • twentieth ['twentɪɪθ]
 • theatre ['θɪətə]
  [ ʃ ] в буквосполученнях tion, tial, tient після голосних
 • population [ˌpɔpjə'leɪʃ(ə)n]
 • initial [ɪ'nɪʃ(ə)l]
 • patient ['peɪʃ(ə)nt]
  [ ʧ ] у сполученні stion
 • question ['kwesʧən]
 • suggestion [sə'ʤesʧ(ə)n]
 • exhaustion [ɪg'zɔːsʧ(ə)n]
  [ ʧ ] в буквосполученнях ture, tural, tury в кінці слова
 • culture ['kʌlʧə]
 • natural [næʧ(ə)r(ə)l]
 • century ['senʧ(ə)rɪ]
W не вимовляється в буквосполученні wr
 • wring [rɪŋ]
 • wreck [rek]
 • wrong [rɔŋ]
  не вимовляється в кінці слова в сполученнях aw, ow, ew
 • raw [rɔː]
 • flow [fləu]
 • Jew [ʤuː]
  [h] в буквосполученні who
 • who [huː]
 • whom [huːm]
 • whose [huːz]
Y [j] якщо y вживається в якості приголосного на початку складу перед голосним звуком
 • yeah [jeə]
 • yellow ['jeləu]
 • beyond [bɪ'jɔnd]
Z [ʒ] перед буквосполученням ure (зустрічається рідко)
 • seizure ['siːʒə]
 • azure ['æʒə]