Suffixes Суфікси в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Суфікси в англійській мові слугують для утворення нових слів, при цьому вони можуть змінювати не тільки значення слова, а й частину мови, до якої це слово належить.

Суфікси іменників

-er, -or, -ar

Суфікси -er, -or, -ar вказуються на того, хто виконує певну дію, професію або ж інструмент. 

 • trainer – тренер
 • builder – будівельник
 • actor – актор
 • beggar – жебрак, бідняк
 • train – тренувати
 • build – будувати
 • act – діяти
 • beg – просити

-eer

Суфікс -eer вказує на рід діяльності, професію.

 • volunteer – волонтер
 • pioneer – піонер, першовідкривач
 • engineer – інженер
 • mountaineer – альпініст, горець

-ee

Суфікс -ee у іменників вказує на зменшену форму чогось або на пасивного суб'єкта дії.

 • employee – робітник, службовець
 • trainee – практикант, стажист
 • payee – одержувач платежу, ремітент
 • bootee – дамський черевичок, пінетка, домашні черевики
 • employ – наймати на роботу
 • train – тренувати
 • pay – платити
 • boot – черевик

-ess

Суфікс -ess формує іменники жіночого роду та приєднується до дієслів та іменників.

 • actress – актриса
 • stewardess – стюардеса, покоївка
 • lioness – левиця
 • poetess – поетеса
 • actor – актор
 • steward – стюард
 • lion – лев
 • poet – поет

-an, -ian

Суфікси -an, -ian формують іменники, що вказують на національність людини, його спеціалізацію, схожість з чимось, віросповідання.

 • Ukrainian – українець
 • dietitian – дієтлікар, дієтолог
 • Elizabethan – єлизаветинець, людина епоги англійської королеви Єлизавети І
 • Christian – християнин, хрещений
 • Ukraine – Україна
 • diet – дієта
 • Elizabeth – королева Єлизавета
 • Christ – Христос

-ese

Суфікс -ese формує слова, що вказують на національність, походження, певний стиль чогось.

 • Chinese – китаєць
 • Japanese – японець
 • Portuguese – португалець
 • journalese – газетний штамп
 • China – Китай
 • Japan – Японія
 • Portugal – Португалія
 • journal – журнал, газета

-ant, -ent

Суфікси -ant, -ent вказують на певну особу, рід діяльності, а також речовини.

 • servant – слуга, прислуга
 • assistant – асистент, помічник
 • antioxidant – антиоксидант
 • solvent – розчинник
 • to serve – служити, бути слугою
 • to assist – допомагати, асистувати

-ard, -art

Суфікси -ard, -art утворюють іменники, що вказують на характеристики, якості людини, рід діяльності.

 • drunkard – п'яниця, алкоголік
 • wizard – чаклун, маг, чародій
 • dullard – дурень
 • braggart – хвалько

-ism

Суфікс -ism утворює іменники, що означають абстрактні поняття, дії, процеси, їхні результати, а також течії та напрямки в мистецтві, науці, політиці, релігії тощо.

 • Taoism (Daoism) – даосизм
 • terrorism – тероризм
 • altruism – альтруїзм
 • impressionism – імпресіонізм

-ist

Суфікс -ist за своїм вживанням схожий на суфікс -ism та формує іменники, що виражають приналежність особи до певної професії, сфери праці, напрямку в науці, політиці, мистецтві.

 • impressionist – імпресіоніст
 • linguist – лінгвіст, філолог
 • saxophonist – саксофоніст
 • communist – комуніст
 • impression – враження
 • lingua – мова
 • saxophone – саксофон
 • commune – комуна, громада

-ing

Суфікс -ing використовується для утворення іменників від дієслів. Він формує іменники, що означають дію, результат дії, процес, матеріал, продукт. Цей суфікс не слід плутати з закінченням -ing для форм дієслів.

 • meeting – зустріч, нарада, засідання
 • proceeding – робота, діяльність, позов
 • building – будівля, будівництво
 • wadding – набивання, підкладка, вата
 • meet – зустрічатись
 • proceed – продовжувати
 • build – будувати
 • wad – набивати щось чимось

-tion, -sion, -cion

Суфікси -tion, -sion, -cion утворюють слова що означають дію, стан або абстрактні поняття. Ці суфікси біли запозичені з французької мови тому вони використовуються тільки з певними словами.

 • solution – рішення
 • station – станція
 • division – розподіл, поділ, відділ, розподілення
 • suspicion – підозра

Суфікс -tion додається до слів, що закінчуються на -t, -ate, -tain або ж інші приголосні, окрім -l, -n, -r.

 • edit → edition (видання, варіант)
 • abstain → abstention (помірність)
 • vacate → vacation (відпустка)
 • invent → invention (винахід)

Суфікс -sion приєднується до слів із закінченням -de, -d, -se, -ss, -mit або ж після приголосних -l, -n, -r.

 • explode → explosion (вибух)
 • permit → permission (дозвіл)
 • confess → confession (визнання)
 • impress → impression (враження)

Суфікс -cion зустрічається тільки з двома словами.

 • suspicion – підозра
 • coercion – примус, стримування, приборкання

-age

Суфікс -age утворює іменники від дієслів. Він надає слову значення збірних понять, процесів, дій, їхніх результатів.

 • baggage – багаж
 • postage – поштові витрати
 • breakage – поломка, аварія, розламування
 • bandage – бинт, бандаж, пов'язка
 • bag – розкладати у мішки, класти
 • post – відправляти поштою
 • break – ламати
 • band – перев'язувати, зв'язувати

-ity, -ty

Суфікси -ity и -ty утворюють іменники від прикметників. Вони утворюють слова, що означають певну якість, стан, що передається відповідним прикметником.

 • activity – активність, діяльність
 • technicality – технічність, технічна сторона справи
 • brutality – брутальність
 • cruelty – жорстокість
 • active – активний
 • technical – технічний
 • brutal – брутальний
 • cruel – жорстокий

-ness

Суфікс -ness також використовується для утворення іменників від відповідних прикметників.

 • cuteness – привабливість, забавність
 • happiness – щастя
 • carefulness – дбайливість, турботливість, обережність
 • darkness – темрява, морок
 • cute – милий, привабливий
 • happy – щасливий
 • careful – обережний, турботливий
 • dark – темний

-ary, -ory, -ery, -ry

Суфікси -ary, -ory, -ery, -ry утворюють іменники, що вказують на рід діяльності, заняття, місце виготовлення або продукцію, а також збірні назви предметів, певні дії, якості. 

Для таких суфіксів не існує чітких правил з їх використання та приєднання до коренів слів. Тому написання слів з ними краще запам'ятовувати окремо.

 • dictionary – словник
 • contributory – особа, яка робить частковий внесок
 • bakery – пекарня, булочна
 • husbandry – землеробство, хліборобство, господарство

Суфікс -ary часто приєднується до основи слова, що не має англійського походження і не використовується окремо без суфіксів.

 • library – бібліотека
 • vocabulary – словник
 • itinerary – курс, маршрут, путівник
 • solitary – пустельник, відлюдник 

Суфікс -ry часто приєднується до слів, що у формі іменника закінчуються на -or и -ion.

 • rector → rectory (будинок пастора, священика)
 • contributor → contributory (особа, яка вносить внесок )
 • satisfaction → satisfactory (оцінка “задовільно”)
 • introduction → introductory (вступ)

Суфікс -ery приєднується до коренів слів, що закінчуються на  -er або -e, або ж до коренів, що можуть вживатися без суфіксів.

 • mock → mockery (глузування, знущання)
 • trick → trickery (обман, обдурювання)
 • shiver → shivery (тремтіння)
 • brave → bravery (хоробрість, відвага, мужність)

Суфікс -ry – це коротка форма від -ery. Він також приєднується до коренів слів, що можуть вживатися самостійно, без суфіксів

 • dentistry – стоматологія, лікування зубів
 • tenantry – орендатори, орендована земля
 • husbandry – сільське господарство, хліборобство
 • jewelry – коштовності, ювелірні прикраси

-ure

Суфікс -ure утворює слова, що вказують на дію, результат, інструмент, функцію або ж певне відомство.

 • pressure – тиск
 • seizure – захоплення, оволодіння, конфіскація, заїдання
 • prefecture – префектура
 • legislature – законодавча влада

-acy

Суфікс -acy передає значення певної якості, стану. Суфікс -acy утворює іменники від кореня прикметників або ж інших іменників, що частіш за все закінчуються на -ate, -acious.

 • legacy – спадщина, заповідальна відмова, легат
 • piracy – піратство
 • democracy – демократія
 • privacy – секретність, приватність, приватне життя, самотність
 • adequacy – адекватність, відповідність, достатність
 • legate – посол, легат
 • pirate – пірат
 • democrat – демократ, захисних соціальної рівності
 • private – приватний, особистий, секретний
 • adequate – адекватний, відповідний, достатній

-al

Суфікс -al використовується для утворення іменників від дієслів. Він передає значення певного акту або процесу чогось.

 • denial – відмова, заперечення
 • arrival – прибуття, приїзд
 • refusal – відмова, неприйняття
 • burial – похорони, поховання
 • deny – відмовити
 • arrive – прибувати, приїжджати 
 • refuse – відмовити, відхилити
 • bury – хоронити

-ance, -ence, -ancy, -ency

Суфікси -ance та -ence утворюють іменники, що означають стан або якість чогось.

 • variance – зміна, коливання, розбіжність
 • tolerance – терпимість, толерантність
 • residence – проживання, житло, будинок
 • preference – перевага, вибір

Суфікси -ance та -ancy приєднуються до дієслів, що закінчуються на -y, -ure, -ear, -ate, на тверду с (як в слові cab) або ж на тверду g (як в слові game).

 • vary → variance (зміна, розбіжність, протиріччя)
 • appear → appearance (зовнішній вигляд)
 • insure → insurance (страхування)
 • tolerate → tolerance (терпимість, толерантність)

Суфікси -ancy та -ency передають значення певної якості, стану.

 • expectancy – очікування, передчуття, можливість
 • hesitancy – вагання, сумнів, нерішучість
 • agency – агентство, представництво, діяльність агента
 • frequency – частотність

Суфікси -ence та -ency приєднуються до дієслів, що закінчуються на -ere (окрім preserve), або на -er, що стоїть під наголосом, після суфіксів -cid-, -vid-, -fid-, -sid- або м'якого с (як в слові cell), м'якого g (как в gin).

 • interfere → interference (втручання)
 • prefer → preference (перевага, вибір)
 • residence – резиденція, житло
 • licence – ліцензія, посвідчення, дозвіл

-ment

Суфікс -ment вживається для утворення іменників від дієслів. Він передає значення дії, стану або ж результату дії.

 • punishment – покарання
 • enjoyment – насолода, задоволення 
 • disappointment – розчарування, прикрість
 • argument – доказ, аргумент, суперечка
 • punish – покарати
 • enjoy – насолоджуватись
 • disappoint – розчаровувати, засмучувати
 • argue – сперечатись

-dom

Суфікс -dom передає значення певного стану, а також території, групи, збори людей. -Dom приєднується до прикметників та іменників.

 • freedom – свобода, воля
 • kingdom – королівство
 • boredom – нудьга, нудота
 • officialdom – чиновництво, бюрократичний апарат
 • free – вільний
 • king – король
 • bore – нудьга, нудна людина
 • official – офіційний

-ship

Суфікс -ship утворює слова, що позначають стан, положення, посаду, навички, та приєднується до іменників.

 • ownership – володіння, власність
 • friendship – дружба
 • lordship – влада, володіння
 • scholarship – стипендія
 • owner – володар
 • friend – друг
 • lord – лорд, пан, володар
 • scholar – вчений, стипендіат

-hood

Суфікс -hood утворює іменники, що вказують на стан, положення, якість, певний період. Суфікс приєднується до іменників.

 • childhood – дитинство
 • brotherhood – братертсво, співдружність
 • manhood – мужність, зрілість
 • knighthood – лицарське звання
 • child – дитина
 • brother – брат
 • man – чоловік, людина
 • knight – лицар

Суфікси дієслів

-ate

Суфікс -ate утворює дієслова зі значенням «наразити», «робити», «перетворювати», а також ті, що вказують на певну дію, процес. Часто він приєднується до іменників.

 • deliberate – обговорювати, обмірковувати
 • vaccinate – робити щеплення, проводити вакцинацію
 • congratulate – поздоровляти, вітати
 • celebrate – святкувати

-en

Суфікс -en передає значення «ставати», «використовувати», «впливати». -En часто вживається для утворення дієслів від прикметників, рідше - від іменників.

 • harden – робити або ставати твердим
 • weaken – ослабляти, слабшати
 • shorten – укорочувати, скорочувати
 • threaten – загрожувати, лякати
 • hard – твердий
 • weak – слабкий
 • short – короткий
 • threat – погроза

-ify, -efy

Суфікси -ify, -efy використовуються для передачі значення «перевтілювати», «робити якимось», «наділяти якостями». Дієслова з такими суфіксами утворюються від прикметників, іменників. Суфікси -ify та -efy є варіантами суфіксу -fy.

 • modify – видозмінювати, модифікувати
 • gasify – газифікувати, перетворювати на газ 
 • purify – очищати
 • rarefy – розріджувати, очищати, робити менш щільним
 • mode – вид, форма
 • gas – газ
 • pure – чистий
 • rare – рідкий, нещільний

Суфікс -ify приєднується до більшості слів, в них кінцевий голосний змінюється на i.

 • beauty → beautify (прикрашати)
 • simple → simplify (спрощувати)
 • pure → purify (очищати)
 • class → classify (класифікувати)

Суфікс -efy використовується тільки в наступних чотирьох словах.

 • liquefy – плавити, перетворювати на рідину
 • putrefy – гнити, розкладатися
 • rarefy – розріджувати, очищати, робити менш щільним
 • stupefy – приголомшувати, притупляти, одурманювати

-ise, -yse, -ize, -yze

Суфікси -ise, -ize передають значення «робити», «готувати», «займатися», «ставати». Вони часто приєднуються до коренів іменників.

 • criticise – критикувати
 • advertise – рекламувати
 • patronize – опікувати, захищати
 • symbolize – символізувати

Суфікси -yse, -yze є варіантами суфіксів -ise та -ize. Вони вживаються тільки в певних словах, написання яких слід запам'ятати, і в цих словах можуть заміняти один одного.

 • analyze – аналізувати
 • paralyze – паралізувати
 • catalyse – каталізувати
 • electrolyse – піддавати електролізу

Суфікси -ise та -ize (або -yse та -yze) відрізняються тим, що -ise (-yse) частіше вживаються в британському варіанті англійської мови, а -ize (-yze) – тільки в американському варіанті.

 • британська англійська
 • authorise (доручати)
 • apologise (перепрошувати, вибачатись)
 • catalyse (каталізувати)
 • американська англійська
 • authorize
 • apologize
 • catalyze

В деяких дієсловах, що закінчуються на -ise, -ise є не суфіксом, а частиною кореня. Тому таки дієслова також слід запам'ятати.

 • exercise – займатися, тренуватися
 • revise – перевіряти, повторювати, переглядати
 • compromise – піти на компроміс
 • advise – радити, давати поради

-ish

Суфікс -ish передає значення «робити щось».

 • punish – карати
 • distinguish – розрізняти, відрізняти
 • blemish – псувати, плямувати
 • polish – полірувати

-er

Суфікс -er передає значення «робити щось». Часто його не виокремлюють як окремий суфікс.

 • lower – спускати, знижувати
 • administer – управляти, вести справи
 • discover – відкривати, виявляти, знаходити 
 • filter – фільтрувати

Суфікси прикметників

-al

Суфікс -al утворює прикметники, що передають певну якість чогось. Він приєднується до іменників.

 • personal – особистий, персональний
 • brutal – жорстокий, брутальний
 • formal – формальний, офіційний
 • central – центральний
 • person – особа, персона
 • brute – звір, тварина
 • form – форма
 • centre – центр

-ar

Суфікс -ar передає значення відношення предмета до чогось, має значення «мати якості чогось». Часто він приєднується до іменників або ж до коренів латинського походження.

 • lunar – місячний
 • solar – сонячний
 • polar – полярний, полюсний
 • popular – популярний

-ary, -ory

Суфікси -ary, -ory утворюють прикметники, що передають характеристику, якості предмета або його відношення до чогось. Він додається здебільшого до іменників або ж іноді до дієслів.

 • dietary – дієтичний
 • momentary – моментальний, миттєвий 
 • compulsory – обов'язковий
 • migratory – мігруючий
 • diet – дієта
 • moment – момент, мить
 • migrate – мігрувати

Суфікс -ary використовується з такими коренями слів, які в формі іменника теж закінчуються на суфікс -ary, або ж такі корені не використовуються самостійно, без суфіксів (однак, бувають виключення). 

 • ordinary – звичайний, повсякденний
 • solitary – самотній, одинокий, окремий
 • necessary – необхідний
 • contemporary – сучасний

Суфікс -ory використовується з такими слова, що у формі іменника закінчуються на суфікси -or, -ion.

 • satisfaction → satisfactory (задовільний)
 • illusion → illusory (ілюзорний, примарний)
 • contributor → contributory (такий, що робить внесок)
 • anticipator → anticipatory (попередній, який очікується заздалегідь)

-ese

Суфікс -ese передає значення національної або територіальної приналежності чогось. Він додається до назв країн.

 • Japanese – японський
 • Vietnamese – в'єтнамський
 • Chinese – китайський
 • Cantonese – кантонський (діалект)
 • Japan – Японія
 • Vietnam – В'єтнам
 • China – Китай
 • Canton – Кантон (місто Гуанчжоу)

-ed

Суфікс -ed передає значення «підпадати під вплив», «мати певні характеристики, форму» і має відтінок пасивного стану. Він додається до дієслів та іменників.

 • interested – зацікавлений
 • amazed – приголомшений, здивований
 • red–blooded – з червоною кров'ю
 • arched – аркоподібний
 • interest – цікавити
 • amaze – дивувати
 • red blood – червона кров
 • arch – арка

-ian (-ean)

Суфікс -ian (-ean) утворює слова, що означають національну або територіальну приналежність.

 • Korean – корейський
 • Estonian – естонський
 • Italian – італійський
 • Moldavian – молдавський
 • Korea – Корея
 • Estonia – Естонія
 • Italy – Італія
 • Moldova – Молдова

-ish

Суфікс -ish утворює слова, що також вказують на національну приналежність або ж передають легку ознаку предмета.

 • Finnish – фінський
 • Spanish – іспанський
 • childish – дитячий, інфантильний
 • foolish – дурний, безрозсудний
 • Finland – Фінляндія
 • Spain – Іспанія
 • child – дитина
 • fool – дурень

-ful

Суфікс -ful передає значення певної характеристики, якості або ж значення «бути наділеним чимось». Він додається до іменників.

 • beautiful – гарний
 • playful – грайливий, веселий
 • successful – успішний вдалий
 • skillful – майстерний, умілий, досвідчений
 • beauty – краса
 • play – гра
 • success – успіх
 • skill – вміння, майстерність

-ic, -ical

Суфікс -ic утворює прикметники, що передають певну ознаку чогось та мають значення «викликаний чимось». Він додається до іменників.

 • basic – базовий, основний
 • athletic – атлетичний
 • scientific – науковий
 • rhythmic – ритмічний
 • base – основа, базис
 • athlete – атлет, спортсмен
 • science – наука
 • rhythm – ритм

Суфікс -ical також вказує на певну ознаку чогось. Він також приєднується до іменників, утворюючи прикметники. 

 • magical – магічний, чарівний
 • logical – логічний
 • historical – історичний
 • practical – практичний
 • magic – магія, чари
 • logic – логіка, логічність
 • history – історія
 • practice – практика

Суфікси -ic, -ical здебільшого мають синонімічне значення. Однак, пари слів з такими суфіксами можуть відрізнятись за значенням. На жаль, не існує чіткого правила їх використання, тому значення синонімічних прикметників з суфіксами  -ic, -ical слід запам'ятовувати та перевіряти за словником.

 • classic – класичний, взірцевий, традиційний
 • historic – той, що має історичне значення
 • economic – хазяйський, хазяйновитий, пов'язаний з економікою, вигідний, дешевий, практичний.
 • classical – класичний, античний (про мистецтво, музику, науку, мови тощо)
 • historical – той, що відноситься до історії, розповідний, оповідальний
 • economical – ощадливий, економний, розважливий

-less

Суфікс -less утворює прикметники, що вказують на відсутність певної ознаки, якості. Він утворює прикметники від іменників.

 • fearless – безстрашний
 • hopeless – безнадійний
 • homeless – безпритульний
 • useless – даремний, марний
 • fear – страх
 • hope – надія
 • home – дім, притулок
 • use – застосування

-like

Суфікс -like утворює прикметники, що вказують на схожість, подібність чогось до чогось. Утворює прикметники від іменників.  

 • lifelike – як живий
 • childlike – невинний, щирий
 • ladylike – вихована, як справжня леді
 • springlike – весняний
 • life – життя
 • child – дитина
 • lady – леді, жінка
 • spring – весна

-ly

Суфікс -ly передає значення подібності чогось до чогось, а також значення «той, що повторюється з певною частотністю». Він додається до іменників.

 • cowardly – боягузливий
 • friendly – мирний, дружній
 • daily – щоденний
 • monthly – щомісячний
 • coward – боягуз
 • friend – друг
 • day – день
 • month – місяць

-ous

Суфікс -ous утворює прикметники від іменників, що виражають певні характеристики та мають значення «бути наділеним певною якістю». 

 • dangerous – небезпечний
 • poisonous – отруйний
 • mysterious – містичний, загадковий
 • nervous – нервовий
 • danger – небезпека
 • poison – отрута
 • mystery – таємниця
 • nerve – нерв

-y

Суфікс -y надає словам значення «мати ознаку». Він утворює прикметники від іменників.

 • sporty – спортивний
 • dirty – брудний
 • rainy – дощовий
 • classy – класний, шикарний, стильний
 • sport – спорт
 • dirt – бруд
 • rain – дощ
 • class – клас

-ern

Суфікс -ern вказує на приналежність до частин світу.

 • northern – північний
 • southern – південний
 • eastern – східний
 • western – західний
 • North – Північ
 • South – Південь
 • East – Схід
 • West – Захід

-able, -ible

Суфікси -able, -ible утворюють від дієслів прикметники, що вказують на певну можливість або ж передають значення «здійснимий, той, що можна виконати».

 • passable – прохідний, відкритий для проїзду, проходу
 • incredible – неймовірний
 • bearable – стерпний, терпимий
 • impossible – неможливий

-Able використовується, коли корінь слова, до якого приєднується цей суфікс, може використовуватися самостійно. Також, якщо слово закінчується на -e, голосний a може випадати (але не завжди). -Able завжди вживається перед твердими приголосними g (як в слові game) та c (як в слові cab). Якщо слово закінчується на приголосний, то він може подвоюватися перед -able.

 • notice → noticeable (помітний)
 • advise → advisable (рекомендований, доцільний)
 • read → readable (розбірливий, легкий для читання)
 • forget → forgettable (який легко забувається)

-Ible приєднується до коренів, що не використовуються самостійно, або ж у випадку виключення з правил використання суфіксу -able.

 • access → accessible (доступний, досяжний)
 • flex → flexible (гнучкий)
 • audible – чутний, виразний
 • permissible – допустимий, дозволений

-ant, -ent

Суфікси -ant, -ent додаються до дієслів та формують прикметники, що мають значення певних характеристик, якостей предмета.

 • pleasant – приємний
 • resistant – стійкий міцний, той, що чинить опір
 • different – різноманітний, різний
 • permanent – постійний, довготривалий
 • please – задовольняти
 • resist – чинити опір, протистояти
 • differ – відрізнятися

-Ant приєднується до дієслів, що закінчуються на -ate, а також до коренів тих іменників, що закінчуються на -ance, -ancy.

 • hesitate → hesitant (нерішучий, той, що вагається)
 • fragrancy → fragrant (запашний, духмяний)
 • brilliance → brilliant (блискучий, сяючий, видатний)
 • attendance → attendant (супровідний, супутній)

-Ent приєднується до коренів слів, що у формі іменника приєднують до себе суфікси -ence, -ency

 • intelligence → intelligent (розумний)
 • permanence → permanent (постійний)
 • differency → different (різноманітний)
 • adherency → adherent (в'язкий, клейкий)

-ate

Суфікс -ate додається до дієслів та іменників та утворює прикметники, що передають значення певної характеристики, ознаки або значення «мати щось»

 • fortunate – щасливий, удачливий
 • moderate – помірний, стриманий
 • adequate – адекватний
 • deliberate – спланований, умисний, обачний

-ive

Суфікс -ive передає значення «визивати ефект», «мати якість», «здібність». Він додається до дієслів.

 • attractive – привабливий
 • creative – креативний, творчий
 • selective – який вибирає
 • constructive – конструктивний
 • attract – приваблювати
 • create – створювати
 • select – вибирати
 • construct – конструювати, створювати

-ing

Суфікс -ing утворює прикметники зі значенням «визивати ефект, емоції». Він додається до дієслів.

 • interesting – цікавий
 • exciting – захоплюючий
 • amazing – дивовижний
 • disturbing – тривожний
 • interest – цікавити
 • excite – захоплювати
 • amaze – дивувати
 • disturb – турбувати

-en

Суфікс -en використовується для утворення дієприкметників від неправильних дієслів. Він часто не виокремлюється як окремий суфікс.

 • frozen – змерзлий, заморожений
 • broken – зламаний
 • written – написаний
 • brazen – мідний, бронзовий

Суфікси прислівників

-ly, -ily

Суфікси -ly та -ily утворюють слова, що вказують на спосіб дії. Ці суфікси приєднуються до прикметників.

 • angrily – сердито, гнівно
 • truly – правдиво, вірно
 • awfully – жахливо
 • academically – академічно
 • angry – злий, сердитий
 • true – чесний, правдивий
 • awful – жахливий
 • academical – академічний

-ward(s)

Суфікс -ward(s) передає значення напрямку руху, сторону.

 • backward – назад, у зворотному напрямку, навпаки
 • downwards – вниз, донизу
 • homeward – додому
 • upwards – догори, вище
 • back – назад
 • down – вниз
 • home – дім, вдома
 • up – вгорі

-wise, -way(s)

Суфікси -wise та -way(s) передають значення способу або спрямування, напрямку дії. Вони часто приєднуються до іменників.

 • otherwise – інакше, іншим способом
 • clockwise – за годинниковою стрілкою
 • edgeways – вістрям, краєм вперед
 • sideways – збоку, боком, косо
 • other – інший
 • clock – годинник
 • edge – край, вістря
 • side – бік, сторона