Adverbs Прислівники в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Прислівник (Adverb) це самостійна частина мови, що вказує на певну ознаку дії, ознаку іншої ознаки або обставини, в яких відбувається дія.  В більшості випадків прислівники означують дієслова, але вони також вживаються з прикметниками або іншими прислівниками. Вони відповідають на питання  «як?», «куди?», «де?», «коли?» тощо і в реченні виступають в якості обставини.

 • I can run and swim fast. – Я можу швидко бігати та плавати.
 • Mark is a very nice person. – Марк - дуже хороша людина.
 • Fleur’s school is pretty far from here. – Школа Флер знаходиться достатньо далеко.

Види прислівників за значенням

Прислівники англійської мови за своїм значенням поділяються на прислівники способу дії, прислівники місця, часу, прислівники ступеня та міри, частотності, впевненості, а також інші види прислівників, що у реченні виконують різноманітні функції. 

Прислівники способу дії

Прислівники способу дії (adverbs of manner) вказують на те, як, яким способом виконується дія. Такі прислівники відповідають на питання  «як?» і в більшості випадків вживаються з дієсловами. Більшість прислівників способу дії утворилися від відповідних прикметників за допомогою суфікса -ly.

 • accurately – точно, акуратно
 • badly – погано
 • carefully – уважно, обережно
 • quickly – швидко
 • slowly – повільно
 • well – добре, гарно
 • fast – швидко
 • hard – тяжко, жорстко
 • so – так
 • straight – прямо, просто, відверто
 • He asked me very politely where the station was. – Він дуже ввічливо запитав мене, де вокзал.
 • Marion sings well. I like her voice. – Меріон гарно співає. Мені подобається її голос.
 • Jack walks slowly that is why he is always late. – Джек ходить повільно, тому він завжди спізнюється.

Прислівники місця

Прислівники місця (adverbs of place) вказують на те, де проходить дія, а бо ж напрямок, в якому вода відбувається. В більшості випадків, вони означують дієслова і часто ставляться після них.  

 • here – тут
 • outside – зовні
 • above – зверху
 • somewhere – де-небудь, десь
 • near – поруч
 • there – там
 • inside – всередині
 • below – знизу
 • nowhere – ніде
 • ahead – спереду
 • Can I put my bag here? – Чи можу я покласти свою сумку сюди?
 • Our children like to play outside. – Наші діти люблять грати на вулиці.
 • I didn’t go anywhere yesterday cause I was too tired. – Я вчора нікуди не ходив, тому що я дуже втомився.

Іноді прислівники місця мають однакову форму з прийменниками і їх можна сплутати. Однак, слід пам'ятати, що прийменник завжди пов'язаний з іменником, що вживається в якості додатка, а прислівник завжди використовується незалежно, може стояти перед дієсловом, прикметником або іншим прислівником.

 • The children are inside. – Діти всередині. (в домі)
 • Our children store their toys inside the box. – Наші діти зберігають свої іграшки в коробці.
 • Wait a bit, I’m coming down. – Почекай хвильку, я йду вниз.
 • Timmy ran down the stairs. – Тіммі збіг вниз по сходам.

Прислівники часу

Прислівники часу (adverbs of time) вказують на час чи проміжок часу, в яких виконується певна дія. Часто такі прислівники ставляться в кінці речення, однак вони також можуть стояти на початку або в його середині для того, щоб підкреслити певний зміст. Якщо дієслово використовується в складній формі, прислівник може стояти після допоміжного або ж перед смисловим дієсловом.

 • already – вже
 • early – раніше
 • lately – в останній час, нещодавно
 • recently – днями, в останній час
 • yet – все ще, поки що
 • yesterday – вчора
 • today – сьогодні
 • tomorrow – завтра
 • now – зараз
 • soon – скоро, незабаром
 • I haven’t finished my work yet. – Я ще не скінчив свою роботу.
 • We will go to the zoo tomorrow, I promise. – Ми підемо у зоопарк завтра, я обіцяю.
 • He has already read this book. – Він вже читав цю книгу.

Прислівники ступеня та міри

Прислівники ступеня та міри (adverbs of degree) виражають, в якій мірі виконується дія, і відповідають на питання «до якої міри?», «в якій мірі?». Прислівники ступеня та міри можуть означувати дієслова, прикметники та інші прислівники. В більшості випадків вони стоять перед словами, які означують. Тим не менш, прислівник enough ставиться після слів, до яких відноситься.

 • extremely – надзвичайно
 • quite – доволі, досить
 • just – лише, тільки
 • almost – майже
 • very – дуже
 • too – надто, занадто, дуже
 • enough – доволі, досить
 • much – багато
 • nearly – майже
 • scarcely – ледве, ледь
 • I’m very glad to meet you again. – Я дуже радий зустріти тебе знову.
 • Bruno drives quite carefully, don’t worry about him. – Бруно водить досить акуратно, не хвилюйся за нього.
 • I didn’t sleep enough. I feel tired. – Я недостатньо спав. Я почуваю себе втомленим.

Прислівники частотності

Прислівники частотності (adverbs of frequency) вказують на те, як часто і з якою періодичністю відбувається певна дія. Такі прислівники вживаються тільки з дієсловами. Прислівники частотності в більшості випадків стоять перед смисловим дієсловом, яке означують.

 • again – знову
 • almost – практично, майже
 • always – завжди
 • ever – коли-небудь
 • frequently – часто
 • seldom – рідко
 • often – часто
 • never – ніколи
 • nearly always – майже завжди
 • hardly ever – навряд чи, майже ніколи
 • Boys usually like to play with cars. – Хлопчики звичайно люблять гратися машинками.
 • Have you ever been to Paris? I have never been to, actually. – Ти коли-небудь був в Парижі? Я ніколи не була, чесно кажучи.

Прислівник sometimes може стояти на початку, в кінці або в середині речення в залежності від того, на що хоче звернути увагу мовець. 

 • Sometimes I go to vegetarian restaurants but I don’t do it often.Інколи я ходжу у вегетаріанські ресторани, але я не роблю це часто.
 • I work out sometimes, so don’t say I’m not sportive at all. – Я інколи роблю фізичні вправи, тому не кажи, що я зовсім неспортивний.

Прислівники ступеня впевненості

Прислівники ступеня впевненості (adverbs of certainty) вказують на ступінь впевненості мовця в чомусь. Такі прислівники часто стоять перед дієсловом, яке означують, або ж після дієслова to be.

 • definitely – безперечно, безумовно, точно
 • clearly – ясно, вочевидь
 • surely – без сумніву, безсумнівно 
 • perhaps – можливо
 • obviously – вочевидь
 • certainly – безумовно, неодмінно
 • probably – напевно, певна річ
 • maybe – може бути, можливо
 • He obviously lies to us all the time! – Він явно нам постійно бреше!
 • She is definitely the most beautiful girl in the school. – Вона безумовно найкрасивіша дівчина в школі.

Прислівники perhapsprobably та maybe часто стоять на початку речення.

 • I don’t know when I’m going to my grandmother. Maybe I will go tomorrow. – Я не знаю, коли піду до своєї бабусі. Можливо, я піду завтра.
 • Perhaps she is mad at me.Мабуть, вона сердиться на мене.

Інші види прислівників

В англійській мові прислівники можуть використовуватися в якості питальних слів (так звані питальні прислівникиwhere? (де?), when? (коли?), why? (навіщо?), how? (як?). Вони також використовуються для зв'язки підрядної частини з головною в складнопідрядному реченні.

 • Where are you going right now?Куди ти зараз йдеш?
 • I have no idea where we are going. – Я не маю ніякого уявлення про те, куди ми йдемо.
 • When does the match start?Коли почнеться матч?
 • I will text you when I’m ready. – Я напишу тобі, коли я буду готовий.

Прислівники часто використовуються для смислового з'єднання незалежних один від одного речень, для зв'язного мовлення.

 • so – отже, тож, таким чином
 • however – однак
 • nevertheless – тим не менш
 • besides – до того ж, окрім того
 • This restaurant is not expensive. Besides, the food is really tasty there. – Цей ресторан недорогий. До того ж, там дуже смачна їжа.
 • I have two tickets to the cinema for tonight so I would like to offer you one. – У мене є два квитки у кіно на сьогоднішній вечір, тож я хотів би дати тобі один.

Прислівники часто використовуються для посилення значення всього речення або ж окремого слова, яке вони означують.

 • too – також, теж (розмовний варіант)
 • else – ще (в питаннях або запереченнях)
 • also – теж, також
 • only – тільки
 • Who else is going to this concert? I’m going there too! – Хто ще йде на цей концерт? Я теж туди йду!
 • She is the only one who can understand me.Тільки вона єдина розуміє мене.

Способи творення прислівників

За способом творення прислівники поділяються на прості, похідні, складні та складені прислівники.

Прості прислівники (simple adverbs) складаються з одного кореня без суфіксів або префіксів.

 • hard – тяжко
 • soon – скоро
 • well – добре
 • when – коли

Прості прислівники можуть співпадати за своєю формою з прикметниками, інколи з прийменниками, від яких вони були утворені. Слід пам'ятати, що прикметники завжди означують іменники, а прийменники стоять перед іменниками і не можуть вживатися окремо. Прислівники ніколи не вживаються з іменниками, до того ж вони є самостійною частиною мови. 

 • This work is really hard. – Ця робота дійсно важка. (прикметник)
 • It was hard to work at night. – Було важко працювати вночі. (прислівник)
 • I parked my car near the house. – Я припаркував машину біля дому. (прийменник)
 • Don’t be afraid, i will be near. – Не бійся, я буду поряд. (прислівник)

Похідні прислівники (derivative adverbs) утворюються за допомогою різноманітних суфіксів та префіксів. В більшості випадків вони утворюються від прикметників шляхом додавання суфіксу -ly. Це найпоширеніші та найуживаніші прислівники.

 • carefully – обережно, акуратно
 • slowly – повільно
 • quickly – швидко
 • almost – майже
 • forward – вперед
 • likewise – також, наче, подібно

Складні прислівники (compound adverbs) утворюються за допомогою злиття декількох слів або коренів слів.

 • sometimes – іноді
 • midway – посередині
 • nowhere – ніде
 • whenever – коли завгодно
 • some – деякий   
 • mid – средній    
 • no – ні                
 • when – коли       
 • times – час, раз
 • way – шлях, дорога
 • where – де
 • ever – завжди

Складені прислівники або фразові прислівники (phrase adverbs) складаються з декількох слів, що утворюють словосполучення. При цьому слід сприймати такий складений прислівник як одне слово, так як значення кожного окремо взятого слова, з яке входить у склад фразового прислівника, може відрізнятися. 

 • hardly ever – навряд чи коли-небудь
 • at least – принаймні
 • early on – швидко, одразу, невдовзі
 • over and over – знову й знову
 • hardly – навряд, насилу  
 • at – в, на, при 
 • early – рано 
 • over – над, вище, через 
 • ever – завжди, коли-небудь
 • least – мінімальний
 • on – на
 • and – і, та, також