Irregular plural nouns Неправильні форми множини іменників в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Більшість обчислювальних іменників англійської мови утворюють форму множини за допомогою закінчення -s або -es. Однак, певна кількість англійських іменників мають неправильні форми множини.

Багато слів в англійській мові були запозичені з латинської або грецької мови. Деякі з них зберегли свої латинські або ж грецькі закінчення в формі однини (-is, -us, -on, -um, -a, -x) та в формі множини (antenna → antennae). Однак, такі слова можуть мати й звичне закінчення -s або -es, що частіше використовується в розмовному мовленні а також на письмі, в деяких випадках використання закінчення -s є більш уживаним.

Латинські та грецькі закінчення форм множини частіше зустрічаються в наукових та академічних працях, і іменники з такими закінченнями можуть дещо відрізнятись за значенням від тих самих слів з закінченням -s / -es. Також неправильні форми множини є у деяких назв тварин, частин тіла, людей тощо. 

manmen
чоловік → чоловіки
womanwomen
жінка → жінки
childchildren
дитина → діти
mouse mice
миша → миші
louselice
воша → воші
oxoxen
бик → бики, рогата худоба
footfeet
ступня → ступні
toothteeth
зуб → зуби
goosegeese
гусак → гусаки
an aircrafttwo aircraft
повітряне судно → два повітряних судна
an almsalms
милостиня → -
a barracksbarracks
казарма, барак → казарми, бараки
a bisonfive bison
бізон → п'ять бізонів
a corpscorps
корпус, організація → корпуси, організації
a crossroadscrossroads
перехрестя, перехрещення доріг → перехрестя
a deertwo deer
один олень → два олені
a dozentwo dozen
дюжина → дві дюжини
a fishtwo fish
риба → дві риби
a gallowsgallows
шибениця → шибениці
a headquartersheadquarters
штаб → штаби
a meansmeans
засіб → засоби
a moosethree moose
лось → три лосі
an offspringseveral offspring
нащадок, продукт → декілька нащадків, продуктів
a seriestwo series
серія, серіал → дві серії, серіали
one sheep two sheep
одна вівця → дві вівці
a speciesdifferent species
вид, рід → різні види, роди
a swineseveral swine
свиня → декілька свиней
analysisanalyses
аналіз → аналізи
axisaxes
вісь → осі
basisbases
базис, основа → основи
crisiscrises
криза → кризи
diagnosisdiagnoses
діагноз → діагнози
ellipsisellipses
еліпсис, три крапки → еліпсиси
emphasisemphases
акцент, емфаза, наголос, підкреслення → акценти, наголоси
genesisgeneses
походження, генезис → походження
hypothesishypothesies
гіпотеза → гіпотези
oasisoases
оаза → оази
paralysisparalyses
параліч → паралічі
parenthesisparentheses
вставне слово, відступ → вставні слова, відступи
synopsissynopses
синопсис, короткий огляд → короткі огляди
synthesissyntheses
синтез → синтези
thesistheses
теза, дисертація → тези, дисертації
abacusabacuses, abaci
рахівниця → рахівниці
alumnusalumni
випускник, колишній студент → випускники
apparatusapparatus, apparatuses
апарат → апарати
cactuscactuses, cacti
кактус → кактуси
calculuscalculi,calculuses
обчислення → обчислення
corpuscorpora
корпус, збірник, тіло, торс → корпуси, тіла, торси
eucalyptuseucalyptuses,eucalypti
евкаліпт → евкаліпти
focusfocuses, foci
фокус → фокуси
fungusfungi, funguses
грибок, пліснява → грибки
genusgenera, genuses
рід, вид, сорт → види, сорти
hippopotamushippopotamuses, hippopotami
гіпопотам → гіпопотами
nucleusnuclei, nucleuses
ядро → ядра
octopusoctopuses, octopi
восьминіг → восьминоги
papyruspapyri,papyruses
папірус → папіруси
platypusplatypuses, platypi
качкодзьоб → качкодзьоби
radiusradii, radiuses
радіус → радіуси
rhombusrhombuses, rhombi
ромб → ромби
stimulusstimuli
стимул → стимули
stylusstyluses, styli
(техн.) голка, перо, щуп → голки, пір'я, щупи
syllabussyllabuses, syllabi
навчальний план → навчальні плани
terminustermini, terminuses
кінець, кінцевий пункт → кінці, кінцеві пункти
automatonautomatons, automata
автомат, робот → автомати, роботи
criterioncriteria
критерій → критерії
phenomenonphenomena
феномен → феномени
polyhedronpolyhedrons, polyhedra
багатогранник → багатогранники
octahedronoctahedrons, octahedra
октаедр, восьмигранник → восмигранники
tetrahedrontetrahedrons, tetrahedra
тетраедр, чотиригранник → чотиригранники
addendumaddenda
додаток, доповнення → додатки, доповнення
aquariumaquariums, aquaria
акваріум → акваріуми
arboretumarboretums, arboreta
дендрарій → дендрарії
atriumatria, atriums
атрій, атріум → атріуми
bacteriumbacteria
бактерія → бактерії
compendiumcompendiums, compendia
конспект, посібник → конспекти, посібники
curriculumcurriculums, curricula
програма (навчання), розклад → програми, розклади
datumdata
характеристика → дані, відомості
emporiumemporiums, emporia
торговельний центр → торговельні центри
equilibriumequilibriums, equilibria
рівновага → рівноваги
erratumerrata
помилка → помилки
forumforums, fora
форум → форуми
maximummaximums, maxima
максимум → максимуми
mediummedia
спосіб, засіб (зв'язку) → медіа
mediummediums
медіум → медіуми
memorandummemorandums, memoranda
меморандум → меморандуми
millenniummillenniums, millennia
тисячоліття → тисячоліття
planetariumplanetariums, planetaria
планетарій → планетарії
podiumpodiums, podia
подіум, лава → подіуми, лави
spectrumspectra, spectrums
спектр → спектри
stadiumstadiums, stadia
стадіон → стадіони
sternumsterna, sternums
грудина → грудини
stratumstrata, stratums
шар, пласт → шари, пласти
symposiumsymposiums, symposia
симпозіум, збірник статей → симпозіуми, збірники статей
terrariumterrariums, terraria
терарій, тераріум → терарії, тераріуми
vacuumvacuums, vacua
вакуум → вакууми
vivariumvivariums, vivaria
віварій → віварії
alumnaalumnae
випускниця → випускниці
antennaradio antennas
радіоантена → радіоантени
antennainsects' antennae
вусик (комах) → вусики
charismacharismata
харизма, шарм→ -
dogmadogmas, dogmata
догма → догми
enigmaenigmas, enigmata
загадка, незрозуміле явище → загадки
formulaformulas, formulae
формула → формули
stigmastigmata, stigmas
тавро, пляма → тавра, плями, стигмати
vertebravertebrae, vertebras
хребець → хребці
apexapexes, apices
найвища точка, вершина → вершини
appendixappendixes, appendices
додаток, придаток → додатки, придатки
indexindexes, indices
індекс → індекси
matrixmatrices, matrixes
матриця, форма → матриці, форми
vertexvertexes, vertices
вершина, тім'я → вершини, тімена
vortexvortexes, vortices
вир, вихор, коловорот → вири, вихори, коловороти
manmen
чоловік → чоловіки
womanwomen
жінка → жінки
childchildren
дитина → діти
mousemice
миша → миші
louselice
воша → воші
ox oxen
бик → бики, рогата худоба
footfeet
ступня → ступні
toothteeth
зуб → зуби
goose geese
гусак → гусаки
an aircrafttwo aircraft
повітряне судно → два повітряних судна
an almsalms
милостиня → -
a barracksbarracks
казарма, барак → казарми, бараки
a bisonfive bison
бізон → п'ять бізонів
a corpscorps
корпус, організація → корпуси, організації
a crossroadscrossroads
перехрестя, перехрещення доріг → перехрестя
a deertwo deer
один олень → два олені
a dozentwo dozen
дюжина → дві дюжини
a fishtwo fish
риба → дві риби
a gallowsgallows
шибениця → шибениці
a headquartersheadquarters
штаб → штаби
a meansmeans
засіб → засоби
a moosethree moose
лось → три лосі
an offspringseveral offspring
нащадок, продукт → декілька нащадків, продуктів
a seriestwo series
серія, серіал → дві серії, серіали
one sheeptwo sheep
одна вівця → дві вівці
a speciesdifferent species
вид, рід → різні види, роди
a swineseveral swine
свиня → декілька свиней
analysisanalyses
аналіз → аналізи
axisaxes
вісь → осі
basisbases
базис, основа → основи
crisiscrises
криза → кризи
diagnosisdiagnoses
діагноз → діагнози
ellipsisellipses
еліпсис, три крапки → еліпсиси
emphasisemphases
акцент, емфаза, наголос, підкреслення → акценти, наголоси
genesisgeneses
походження, генезис → походження
hypothesishypothesies
гіпотеза → гіпотези
oasisoases
оаза → оази
paralysisparalyses
параліч → паралічі
parenthesisparentheses
вставне слово, відступ → вставні слова, відступи
synopsissynopses
синопсис, короткий огляд → короткі огляди
synthesissyntheses
синтез → синтези
thesistheses
теза, дисертація → тези, дисертації
abacusabacuses, abaci
рахівниця → рахівниці
alumnusalumni
випускник, колишній студент → випускники
apparatusapparatus, apparatuses
апарат → апарати
cactuscactuses, cacti
кактус → кактуси
calculuscalculi,calculuses
обчислення → обчислення
corpuscorpora
корпус, збірник, тіло, торс → корпуси, тіла, торси
eucalyptuseucalyptuses, eucalypti
евкаліпт → евкаліпти
focusfocuses, foci
фокус → фокуси
fungusfungi, funguses
грибок, пліснява → грибки
genusgenera, genuses
рід, вид, сорт → види, сорти
hippopotamushippopotamuses, hippopotami
гіпопотам → гіпопотами
nucleusnuclei, nucleuses
ядро → ядра
octopusoctopuses, octopi
восьминіг → восьминоги
papyruspapyri, papyruses
папірус → папіруси
platypusplatypuses, platypi
качкодзьоб → качкодзьоби
radiusradii, radiuses
радіус → радіуси
rhombusrhombuses, rhombi
ромб → ромби
stimulusstimuli
стимул → стимули
stylusstyluses, styli
(техн.) голка, перо, щуп → голки, пір'я, щупи
syllabussyllabuses, syllabi
навчальний план → навчальні плани
terminustermini, terminuses
кінець, кінцевий пункт → кінці, кінцеві пункти
automatonautomatons, automata
автомат, робот → автомати, роботи
criterioncriteria
критерій → критерії
phenomenonphenomena
феномен → феномени
polyhedronpolyhedrons, polyhedra
багатогранник → багатогранники
octahedronoctahedrons, octahedra
октаедр, восьмигранник → восмигранники
tetrahedrontetrahedrons, tetrahedra
тетраедр, чотиригранник → чотиригранники
addendumaddenda
додаток, доповнення → додатки, доповнення
aquariumaquariums, aquaria
акваріум → акваріуми
arboretumarboretums, arboreta
дендрарій → дендрарії
atriumatria, atriums
атрій, атріум → атріуми
bacteriumbacteria
бактерія → бактерії
compendiumcompendiums, compendia
конспект, посібник → конспекти, посібники
curriculumcurriculums, curricula
ппрограма (навчання), розклад → програми, розклади
datumdata
характеристика → дані, відомості
emporiumemporiums, emporia
торговельний центр → торговельні центри
equilibriumequilibriums, equilibria
рівновага → рівноваги
erratumerrata
помилка → помилки
forumforums, fora
форум → форуми
maximummaximums, maxima
максимум → максимуми
mediummedia
спосіб, засіб (зв'язку) → медіа
mediummediums
медіум → медіуми
memorandummemorandums, memoranda
меморандум → меморандуми
millenniummillenniums, millennia
тисячоліття → тисячоліття
planetariumplanetariums, planetaria
планетарій → планетарії
podiumpodiums, podia
подіум, лава → подіуми, лави
spectrumspectra, spectrums
спектр → спектри
stadiumstadiums, stadia
стадіон → стадіони
sternumsterna, sternums
грудина → грудини
stratumstrata, stratums
шар, пласт → шари, пласти
symposiumsymposiums, symposia
симпозіум, збірник статей → симпозіуми, збірники статей
terrariumterrariums, terraria
терарій, тераріум → терарії, тераріуми
vacuumvacuums, vacua
вакуум → вакууми
vivariumvivariums, vivaria
віварій → віварії
alumnaalumnae
випускниця → випускниці
antennaradio antennas
радіоантена → радіоантени
antennainsects' antennae
вусик (комах) → вусики
charismacharismata
харизма, шарм
dogmadogmas, dogmata
догма → догми
enigmaenigmas, enigmata
загадка, незрозуміле явище → загадки
formulaformulas, formulae
формула → формули
stigmastigmata, stigmas
тавро, пляма → тавра, плями, стигмати
vertebravertebrae, vertebras
хребець → хребці
apexapexes, apices
найвища точка, вершина → вершини
appendixappendixes, appendices
додаток, придаток → додатки, придатки
indexindexes, indices
індекс → індекси
matrixmatrices, matrixes
матриця, форма → матриці, форми
vertexvertexes, vertices
вершина, тім'я → вершини, тімена
vortexvortexes, vortices
вир, вихор, коловорот → вири, вихори, коловороти

Іменники, що завжди стоять у формі множини

В англійській мови є іменники, що вживаються тільки у формі множини. Деякі з них мають також і форму однини, однак у цьому випадку значення таки слів може відрізнятись від значення слів у множині. 

 • archives – архіви
 • belongings – речі, приладдя, пожитки
 • brains –  інтелект, розум, глузд
 • congratulations – поздоровлення, привітання
 • earnings – заробіток, дохід, прибуток
 • fireworks – феєрверк
 • funds – кошти, суми, фонди
 • goods – товари, речі, майно, крам
 • likes and dislikes – смаки, вподобання
 • outskirts – околиці, передмістя
 • premises – нерухомість, власність, приміщення
 • savings – заощадження
 • stairs – сходи
 • surroundings – околиці, оточення, середовище
 • thanks – вдячність, подяка
 • troops – війська

Часто до таких іменників відносяться такі, що вказують на парні предмети, або предмети, що складаються з двох частин: одяг та інструменти. Вони можуть вживатися зі словосполученням a pair of (пара чогось)

 • binoculars – бінокль
 • breeches – бриджі
 • briefs – труси, підштанки, шорти
 • clothes – одяг
 • drawers – панталони
 • forceps – хірургічні щипці
 • glasses – окуляри
 • headphones – навушники
 • jeans – джинси
 • knickers – панталони, штанці
 • pajamas – піжама
 • panties – трусики (жіночі)
 • pants – штани, труси (чоловічі)
 • pincers – щипчики, пінцет
 • pliers – щипчики
 • scissors – ножиці
 • shoes – взуття
 • shorts – шорти
 • slacks – широкі штани
 • slippers – капці
 • spectacles – окуляри
 • tights – колготки
 • tongs – щипці, кліщі
 • trousers – штани, брюки
 • tweezers – пінцет

В реченні такі іменники завжди вживаються з дієсловами в формі множини.

 • It’s raining cats and dogs! My clothes are wet. – Дощ ллє як з відра! Мій одяг мокрий.
 • Kate’s pincers were broken so we decided to buy two pairs of new ones.Щипчики Кейт зламались, тому ми вирішили купити дві пари нових.

Іменники, що мають тільки форму однини

Деякі іменники англійської мови, не дивлячись на те, що вони мають закінчення -s, у реченні завжди вживаються у формі однини. Часто це назви хвороб, видів спорту, а також іменники з суфіксом -ics.

 • billiards – більярд
 • crossroads – перехрестя
 • darts – дартс
 • maths – математика
 • mumps – свинка (хвороба - паротит), хандра, нудьга
 • news – новина, новини
 • aerobics – аеробіка
 • athletics – атлетика
 • economics – економіка
 • gymnastics – гімнастика
 • physics – фізика
 • politics – політика

Після таких іменників вживається дієслово в формі однини.

 • Aerobics is cool! You should try it. – Аеробіка - це круто, ти повинна спробувати.
 • The news is shocking. – Ця новина шокує.