The Simple sentence Прості речення в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Речення  це окреме висловлювання, що має інтонаційну та смислову завершеність. Реченням називається слово або ж група слів, організованих за правилами граматики, що передають певне повідомлення, питання, оклик або ж заклик до дії. 

 • It’s raining. – Йде дощ.
 • Go outside! – Вийди на вулицю!
 • What are you doing? – Що ти робиш?

Речення англійської мови, як і речення української мови, в залежності від того, скільки граматичних основ (сполучення підмета та присудка) вживається в реченні, поділяються на прості та складні речення.

 • Прості речення
 • There is my house. – Це мій дім.
 • I have to go to the university. – Я повинен піти в університет.
 • Складні речення
 • There is the house where my family lives. – Це дім, де живе моя родина.
 • I have to go to the university now but I will come back soon. – Я повинен піти в університет, але я скоро повернуся.

Simple sentence (просте речення) – це речення, в якому є тільки одна граматична основа (одне сполучення підмета та присудка).

 • Kate likes dogs. – Кейт любить собак.
 • We go jogging every Sunday. – Ми ходимо на пробіжку кожного ранку.
 • They didn’t go to school last year. – Вони не ходили до школи минулого року.

Прості речення за метою висловлювання

Всі прості речення, в залежності від мети висловлювання, поділяються на розповідні, питальні, спонукальні та окличні речення. 

Розповідні речення

Declarative sentence (розповідне речення) – речення, що повідомляє про певний факт або інформацію в стверджувальній або заперечній формі. Інтонація такого речення в більшості випадків низхідна, використовується прямий порядок слів (підмет стоїть перед присудком). 

 • My name is Paul. – Мене звуть Пол.
 • Kate is good at cooking. – Кейт добре готує.
 • I don’t like honey. – Я не люблю мед.
 • George hasn’t finished his work yet. – Джордж ще не закінчив свою роботу.

В англійській мові, як правило, у реченні може вживатись тільки одне заперечення, на відміну від української мови, де часто вживається подвійне заперечення (використання заперечної частки не разом з заперечними займенниками, прислівниками тощо). 

 • I know nothing. – Я нічого не знаю.
 • I don’t know anything. – Я нічого не знаю.
 • We met no one yesterday. – Ми вчора нікого не зустріли.
 • We didn’t meet anyone yesterday. – Ми вчора нікого не зустріли.

Подвійне заперечення в англійській мові може вживатися для посилення заперечення, емоційного підкреслення значення, однак це зустрічається нечасто. 

 • I ain’t got no money. – У мене немає ніяких грошей.
 • We don’t need no education, we don’t need no thought control. – Нам не треба ніякої освіти, нам не треба ніякого контролю думок.

Питальні речення

Interrogative sentence (питальне речення) – речення, що передає питання. Такі речення утворюються за допомогою непрямого порядку слів (присудок перед підметом), а також питальних слів. Детальніше питальні речення розглянуті в статті про види питальних речень.

 • Who is there? – Хто там?
 • What are you doing now? – Що ти зараз робиш?
 • Do you like learning English? – Тобі подобається вчити англійську мову?

Спонукальні речення

Imperative sentence (спонукальне речення) – речення, що спонукає співрозмовників до певної дії, тобто передає наказ, команду, прохання, запрошення тощо. В таких реченнях часто оминається підмет you (ти, ви), так як воно зрозуміле з контексту, а дієслово вживається в формі інфінітиву без частки to. Детальніше про утворення спонукальних речень написано в статті спосіб дієслів.

 • Watch this! – Подивись-но на це!
 • Listen to me. – Послухайте мене.
 • Go and buy some bread, please. – Піди купи хліба, будь ласка.

Іноді в спонукальних реченнях займенник you не оминається для того, щоб емоційно підкреслити або посилити наказ чи команду.

 • You sleep now. – Ти негайно ж йдеш спати.
 • We will rest and you drive. – Ми відпочинемо, а ти сядеш за кермо.
 • I will go to the shop and you stay at home. – Я піду в магазин, а ти залишайся вдома.

Для того, щоб сформувати заперечне спонукальне речення (заборону чи прохання), завжди використовується допоміжне дієслово do в заперечній формі, навіть якщо вживається дієслово to be.

 • Don’t give me orders! – Не наказуй мені!
 • Don’t touch it, please. – Не чіпай це, будь ласка.
 • Don’t be so silly! – Не будь такою дурною!
 • Oh, come on, don’t be mad. – О, ну ж бо, не гнівайся.

Для утворення наказу, команди, що направлена на третіх осіб, використовується дієслово to let (дозволяти). To let також використовується для того, щоб запропонувати допомогу або для щоб спитати дозволу на щось.  

 • Let her go. – Нехай вона йде. (Відпусти її)
 • Let him do whatever he wants. – Нехай він робить все, що захоче.
 • Let the children play with our dog. – Нехай діти пограються з нашим собакою.
 • Let me help you. – Давай я тобі допоможу.
 • Let us do this. – Дозволь нам це зробити.

Форма let’s (скорочення від let us) використовується для спонукання до спільної дії. В такому значенні повна форма let us практично не вживається.

 • Let’s go for a walk! – Ходімо погуляємо!
 • Let’s play football outside. – Давайте пограємо в футбол на вулиці.
 • Let’s invite Paul and Janice to the party. – Давай запросимо на вечірку Пола та Дженіс.

Окличні речення

Exclamatory sentence (окличне речення) – речення, що передає певні емоції або почуття: подив, переляк, радість, щастя. Часто такі речення починаються зі слів what та how, а закінчуються знаком оклику.

В окличних реченнях використовується прямий порядок слів. Однак часто речення може складатися тільки з одного-двох слів.

 • Marvelous! – Чудово! (також с відтінком сарказму)
 • How wonderful! – Як прекрасно!
 • It’s such a beautiful life! – Як все ж таки життя прекрасне!
 • What a lovely day it is. – Який же сьогодні чудовий день.

Види простих речень за структурою

Прості речення за своєю структурою (наявністю або відсутністю певних членів речення) поділяються на двоскладні та односкладні, а також непоширені та поширені речення. 

Двоскладне речення

Two-member sentence (двоскладне речення) – речення, в якому є обидва головні члени речення (підмет та присудок), а бо ж один з них оминається так як зрозумілий с контексту або попереднього речення.

 • I don’t like this book. – Мені не подобається ця книга. 
 • We had a lot of fun in Brazil! Swimming in the ocean, drinking cocktails, dancing. – Нам було дуже весело в Бразилії! Ми плавали в океані, пили коктейлі, танцювали.

Двоскладові речення, у свою чергу, поділяються на повні та неповні. Complete sentence (повне речення) – двоскладове речення, в якому є і підмет і присудок

 • The baby was smiling to us. – Дитина посміхалася нам.
 • Weve bought a lot of candies for you. – Ми придбали тобі багато цукерок.
 • There was a big party at Caroline’s place. – У Каролін була велика вечірка.

Incomplete sentence (неповне речення) – речення, в якому відсутній один з головних членів речення або ж відсутні оба члени речення, так як вони зрозумілі з контексту. Такі речення частіш за все зустрічаються в розмовному мовленні, діалогах, вони дозволяють уникнути повторень та тавтологій.

 • Who did that? Mark, of course. – Хто це зробив? Звичайно ж Марк.
 • What did he do? Nothing at all! – Що він зробив? Взагалі нічого!
 • What were we doing? Just chilling and talking. – Що ми робили? Просто відпочивали та розмовляли.

Односкладне речення

One-member sentence (односкладне речення) – особливий тип речення, в якому є тільки один головний член речення, але його складно визначити однозначно як підмет або ж присудок. Інколи такі речення називаються реченнями-фразами

Односкладні речення можуть бути виражені за допомогою іменника або ж форми інфінітиву дієслова. 

 • To be or not to be? – Бути чи не бути? 
 • To stay here – alone, forgotten by everyone. – Залишитися тут – в самоті, забутим всіма.
 • Spring! Birds singing, the sun shining, flowers in blossom. – Весна! Птахи співають, сонечко світить, квіти розквітають.

Поширені та непоширені речення

Unextended sentence (непоширене речення) – речення, в якому немає другорядних членів речення, а є тільки граматична основа. Непоширеними реченнями можуть бути як двоскладні, так і односкладні речення. 

 • Spring. – Весна.
 • To live! – Жити!
 • Don’t talk! – Не розмовляй!
 • She is sleeping. – Вона спить.
 • Matt is a student. – Метт - студент.

Extended sentence (поширене речення) – речення, в якому є один або декілька другорядних членів речення, що залежать від підмета або присудка

 • Beautiful spring! – Прекрасна весна!
 • Don’t talk to me now! – Не розмовляй зі мною зараз!
 • My little sister is sleeping upstairs. – Моя маленька сестра спить нагорі.
 • Matt is not really a good student. – Метт – не дуже гарний студент.