Verbs Види дієслів в англійській мові

WAR
Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Дієслово (Verb) це самостійна частина мови, що виражає певну дію предмета або особи або ж стан, в якому вони знаходяться. Дієслова відповідають на питання «що робити?», «що зробити?».

Дієслова англійської мови змінюють свою форму в залежності від особи (I, You, He тощо), числа (множина або однина), часу в реченні. Вони також мають форми активного та пасивного стану, категорію способу та чотири види (неозначений, тривалий, доконаний та доконано-тривалий). Також розрізняють перехідні та неперехідні дієслова.

 • I work every Sunday and Matt works as well. – Я працюю кожну неділю і Метт також працює. (різні особи)
 • Ann worked yesterday and she will work tomorrow. – Енн працювала вчора і вона буде працювати завтра. (різні часи)
 • This project must be finished today. Work! – Цей проект повинен бути закінчений сьогодні. Працюйте! (пасивний стан та наказовий спосіб)

Дієслова англійської мови можуть мати однакові форми з іншими частинами мови (іменниками, прикметниками тощо), однак дієслова у формі інфінітиву часто використовуються з часткою to і стоять після підмета у реченні. 

 • Your answer is correct. – Твоя відповідь правильна. (іменник)
 • You have to answer all my questions. – Ти повинен відповісти на всі мої питання. (дієслово)
 • Claire quit her job and her friend Monica acted in a like manner. – Клер покинула свою роботу, і її подруга Моніка вчинила те ж саме. (прикметник)
 • I really like this book. – Мені дійсно подобається ця книга. (дієслово)

Види дієслів за способом творення

Дієслова англійської мови за своєю формою утворення поділяються на прості, похідні, складні та складені дієслова.

Прості дієслова (simple verbs) складаються з одного кореня без додавання суфіксів або префіксів.

 • to play – грати
 • to look – дивитися
 • to read – читати
 • to love – любити, кохати

Похідні дієслова (derived verbs) утворюються за допомогою певних суфіксів та префіксів, що додаються до кореня слова.

 • to undo – розстібати, розбирати, знищити
 • to purify – очищати
 • to import – імпортувати, ввозити
 • to criticise – критикувати

Складні дієслова (compound verbs) утворюються за допомогою злиття двох основ в одне слово. В англійській мові такі дієслова зустрічаються нечасто.

 • to daydream – фантазувати, мріяти
 • to brainwash – промивати мізки, піддавати ідеологічній обробці
 • to browbeat – залякувати, відлякувати, наганяти страх
 • to kickstart – давати імпульс, заводити ножним стартером

Складені або фразові дієслова (composite verbs) складаються з дієслова та післяйменника (прийменника або прислівника). Такі дієслова слід сприймати та запам'ятовувати як одне ціле, одне слово, адже його значення інколи може сильно відрізнятись від значення дієслова та післяйменника поодинці.

 • to bring up – виховувати, виростити, викликати
 • to give up – здаватися, кидати, відмовитися, розчаруватися
 • to do away – позбуватися, покінчити, скасувати, вбити
 • to break through – прорватися, пробитися, досягти успіху

Групи дієслів за їхніми функціями

Дієслова англійської мови за своїми функціями поділяються на смислові, дієслова-зв'язки, допоміжні та модальні дієслова.

Смислові дієслова

Смислові дієслова (notional verbs) є самостійними дієсловами, що мають своє власне лексичне значення і не мають необхідності в інших додаткових словах. Смислові дієслова вказують на дію предмета або його стан і у реченні виступають у якості простого присудка. Ці дієслова найчисленніші в англійській мові.

 • to write – писати
 • to love – любити
 • to work – працювати
 • to believe – вірити
 • I love this world! – Я люблю цей світ!
 • I believe Matt is a cool guy. – Я вірю, що Метт – класний хлопець.
 • I wanted to write a letter to my friend from France. – Я хотіла написати листа своєму другові з Франції.

Дієслова-зв'язки

Дієслова-зв'язки (link verbs) – дієслова, що в певній мірі втратили своє власне лексичне значення і використовуються для поєднання у реченні підмета з іншими членами речення. Дієслова-зв'язки не вказують на якусь дію предмета і в реченні використовуються в якості частини складного іменного присудка

 • to be – бути
 • to seem – здаватися, вважатися
 • to remain – залишатися
 • to turn – ставати
 • to prove – виявлятися
 • to get – ставати, робитися
 • to sound – звучати, здаватися
 • to smell – пахнути, мати запах
 • to become – ставати
 • to look – виглядати, здаватися
 • to appear – здаватися, виявитися, виглядати
 • to stay – залишатися, не змінюватися
 • to grow – робитися, ставати
 • to feel – почувати себе, здаватися
 • to taste – мати смак, бути на смак
 • Teddy is my best friend. – Тедді – мій найкращий друг.
 • Mom becomes very angry when I break something. – Мама стає дуже розлюченою, коли я щось ламаю.
 • You look tired. You should rest a bit. – Ти виглядаєш втомленим. Тобі потрібно відпочити.

Допоміжні дієслова

Допоміжні дієслова (auxiliary verbs) – дієслова, що повністю втратили своє лексичне значення (вони не перекладаються українською) та використовуються для утворення граматичних конструкцій та форм дієслова. За допомогою таких дієслів виражаються граматичні категорії особи, числа, часу.

 • to do
 • to have
 • shall
 • should
 • will
 • would
 • to be
 • may
 • Will you be free tomorrow? – Ти завтра будеш вільний?
 • I don’t know this woman. I have never seen her before. – Я не знаю цю жінку. Я ніколи раніше її не бачив.
 • We are working this week so we shall go to the zoo next Sunday. – Ми працюємо на цьому тижні тому ми підемо до зоопарку наступної неділі.

Модальні дієслова

Модальні дієслова (modal verbs) – це особлива група дієслів, що мають певне лексичне значення або відтінок значення (особисте відношення мовця до певного явища дійсності), однак вони не можуть використовуватися самостійно, без смислового дієслова.

 • How dare you come here! – Як ти наважуєшся приходити сюди!
 • You shall not pass! – Ти не пройдеш! (я тобі не дозволю)
 • Jack could have helped us. – Джек міг би нам й допомогти.

Дієслова з різними функціями

Іноді одне й те саме дієслово в англійській мові може мати різні лексичні та граматичні значенні й, таким чином, відноситися до різних груп дієслів.

 • I do exercises every morning. – Я роблю вправи кожного ранку. (смислове дієслово)
 • Do you want to go to the party? – Ти хочеш піти на вечірку? (допоміжне дієслово)
 • Now turn right and stop the car near that big tree. – Тепер поверни праворуч й зупини машину біля того великого дерева. (смислове дієслово)
 • Ann turned red when we started to talk about Paul. – Енн почервоніла, коли ми почали говорити про Пола. (дієслово-зв'язка)

Більшість допоміжних дієслів можуть використовуватися у якості модальних, однак так вони отримують дещо інший відтінок значення.

 • I shall do my homework tomorrow. I’m lazy now. – Я зроблю своє домашнє завдання завтра. Мені зараз ліньки. (допоміжне дієслово)
 • You shall not say such things in my house! – Ти не посмієш говорити такі слова в моєму домі! (модальне дієслово)
 • Kate woke me up early so I should not miss my bus. – Кейт розбудила мене рано, щоб я не запізнився на свій автобус. (допоміжне дієслово should як форма минулого часу від shall)
 • You shouldn’t have said these words to Alice. – Тобі не слід було говорити ці слова Еліс. (should як модальне дієслово)

Форми дієслів

Інфінітив

Форма інфінітиву (infinitive) є неозначеною формою дієслова і часто співпадає з його словниковою формою, однак вона має й свої особливі форми. Інфінітивна форма не вказує на особу або ж число і виражає тільки дію або стан, а також інколи час по відношенню до іншої дії у реченні. Характерною ознакою інфінітивної форми є частка to, однак в реченні інколи вона може оминатися. 

 • I was about to ask you for some help. – Я збирався просити у тебе допомоги.
 • This project needs to be checked. – Цей проект потрібно перевірити. (інфінітив в пасивному стані)
 • You had better rest a bit. You look tired. – Тобі б краще перепочити трохи. Ти виглядаєш втомленим. (інфінітив без частки to)

Форма минулого часу

Форма минулого неозначеного часу (past tense) або ж друга форма дієслова використовується тільки для утворення форми простого (неозначеного) минулого часу Past Simple.

У правильних дієслів (regular verbs) ця форма утворюється за допомогою закінчення -ed.

 • to walk → walked
 • to stop → stopped
 • to compel → compelled
 • to invite → invited
 • to rely → relied
 • to enjoy → enjoyed

Неправильні дієслова (irregular verbs) утворюють форму минулого часу не за загальними правилами.

 • to swim → swam
 • to hit → hit
 • to stand → stood
 • to be → was

Форма дієприкметника минулого часу

Дієприкметник минулого часу (Past Participle или Participle II) або ж третя форма дієслова з таблиці неправильних дієслів використовується для утворення перфектних часів (Present Perfect, Past Perfect тощо), форми пасивного стану Passive Voice тощо.

Форма дієприкметника минулого часу у правильних дієслів співпадає з формою минулого неозначеного часу (утворюється додаванням закінчення -ed).

 • to open → opened
 • to invite → invited
 • to fry → fried
 • to stop → stopped

Неправильні дієслова (irregular verbs) мають свої унікальні форми дієприкметника минулого часу.

 • to break → broken
 • to set → set
 • to show → shown
 • to do → done

Вид дієслів

Вид (aspect) дієслів вказує на особливість протікання дії у часі, його завершеність або ж тривалість. В англійській мові дієслово має чотири види: неозначений (простий), доконаний, тривалий, доконано-тривалий вид. Вид дієслова також пов'язаний з його граматичним часом.

Неозначений або простий вид дієслова (indefinite aspect або simple aspect) вказує на дію, час виконання якої невідомий, або ж на загальні факти. До неозначеного виду відносяться часи Present SimplePast Simple та Future Simple.

 • I eat cakes. – Я їм торти. (немає чіткої вказівки на час або особливості виконання дії)
 • I ate cakes. – Я їв торти.
 • I will eat cakes. – Я буду їсти торти.

Доконаний вид (perfect aspect) вказує на завершену дію або дію, що передує іншій дії у реченні. До цього виду відносяться перфектні (доконані) часи Present Perfect, Past Perfect та Future Perfect.

 • I have already eaten your cake. – Я вже з'їв твій торт. (є результат дії)
 • I had eaten your cake before you came. – Я з'їв твій торт до того, як ти прийшов.
 • I will have eaten your cake before you come. – Я з'їм твій торт до того, як ти прийдеш.

Тривалий вид (progressive aspect) вказує на розвиток або протікання дії в певний проміжок часу, робить акцент на процесі виконання цієї дії. Цей вид виражається в часах Present Continuous, Past Continuous та Future Continuous.

 • I am eating your cake now. – Я зараз їм твій торт. (в цей момент, наголос на дії)
 • I was eating your cake when you came. – Я їв твій торт в той момент, коли ти прийшов.
 • I will be eating your cake when you come. – Я буду їсти твій торт в той момент, коли ти прийдеш.

Доконано-тривалий вид (perfect progressive aspect) вказує на дію, що тривала протягом якогось часу до певного моменту та може продовжуватись після нього. Дієслова у формі цього виду часто відповідають на питання «як довго?». Цей вид виражається в Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous та Future Perfect Continuous.

 • I have been eating this cake for an hour. – Я (вже цілу) годину їм цей торт. (як довго?)
 • Last time I had been eating that cake for an hour. – Минулого разу я їла той торт протягом години.
 • I will have been eating a cake for an hour next time. – Наступного разу я буду їсти торт (цілу) годину.

Перехідність дієслів

В англійській мові виділяють перехідні та неперехідні дієслова.

Перехідні дієслова (transitive verbs) вказують на дію, що «переходить» на певний предмет або здійснюється безпосередньо над цим предметом. Такий предмет (явище, особа) є прямим додатком в реченні, а слово, що його позначає, вживається без прийменників

 • I’m writing a letter. – Я (зараз) пишу лист.
 • I wash my dog every week. – Я купаю свого собаку кожного тижня.
 • Matt called me yesterday. – Метт подзвонив мені вчора.

Неперехідні дієслова (intransitive verbs) вказують на дію, що не потребує після себе додатку. Часто неперехідні дієслова виражають рух, положення у просторі, стан предмету тощо або дію, яку предмет (особа) виконує над собою або для себе. Після таких дієслів може використовуватися непрямий додаток (з прийменниками).

 • Rachel is laughing. – Рейчел сміється.
 • I fell from the stairs yesterday. – Я впав зі сходинок вчора.
 • Horses gallop in the field. – Коні скачуть в полі.

Багато дієслів англійської мови в залежності від контексту у реченні можуть бути як перехідними, так і неперехідними дієсловами. 

 • I am singing because I am happy. – Я співаю, тому що я щасливий.
 • I always sing this song when I’m happy. – Я завжди співаю цю пісню, коли я щасливий.
 • Stop the car here, please.Зупини машину тут, будь ласка.
 • The car stopped here. – Машина зупинилася тут.